Téma

Co se dá zachránit ze státní maturity

Co se dá zachránit ze státní maturity Nad zadáním některých úloh si maturanti připadali jako Mr. Bean. Foto: www.sealhat.com

Státní maturity způsobily společenský i politický chaos. Ministr školství odvolal ředitele Cermatu, instituce zodpovědné za průběh státních maturit. Zesílily aktivity, jež požadují revizi a stabilizaci poměrů, vycházející ze širšího společenského a odborného konsenzu. Následující text je zkráceným shrnutím stanoviska nezávislého portálu EDUin, který se specializuje na problematiku vzdělávání. Kromě toho připojujeme stanovisko MŠMT ze 17. července a závěry z jednání nové pracovní komise pro státní maturity, jež byly podkladem pro ministerské stanovisko.

Tento text se snaží rekapitulovat pochybení v dosavadním průběhu nové státní maturity, ale především chce pojmenovat jejich příčiny, případně naznačit, jakým směrem by bylo možné hledat řešení.

Cermat nezohledňuje adresáta

Pokud se podíváme, jak se během dvou ročníků státní maturity vedla odborná debata o korektnosti jednotlivých úloh (loni bylo například odbornými posudky shledáno vadnými devět úloh v lehčí češtině a studenti kvůli tomu podali žalobu ke správnímu soudu), nelze si nevšimnout jednoho stále se opakujícího momentu. Pracovníci Cermatu zjevně trpí sníženou schopností dívat se na zadané úlohy z hlediska adresáta.  

O pravdě nerozhoduje hlasování

Pro lepší pochopení problému uvádím konkrétní příklad. Jedna z úloh v letošním lehčím maturitním testu z češtiny vycházela z textu v černé kronice, který popisoval, že policie zadržela mladého muže a obvinila ho z vandalství. Z textu ale bylo jasné, že žádné přímé svědectví policie nemá, jen přiznání mladíkova kamaráda, který nadýchal promile alkoholu. Student měl rozhodnout, zda platí výrok, že zadržený se dostal do rozporu se zákonem. Každý absolvent občanské výchovy v takovém případě musí odpovědět, že NE, protože jasný důkaz o vině není v textu zmíněn a policie i soud musí ctít presumpci neviny.

Jenže „správná“ odpověď byla ANO a Cermat na výtky argumentoval, že student má vycházet výhradně z informací uvedených ve výchozím textu. A podle novinové zprávy se zadržený do rozporu se zákonem dostal. Jenže maturitní test vždy obsahuje i čtenářskou úlohu, kterou lze vyřešit jen s doplněním znalosti, která přímo v textu není. Loni to byla ona „slavná“ úloha s rabínem-judaistou. Pracovníci Cermatu samozřejmě dobře vědí, která úloha je ta, v níž musíme vycházet jen z daných informací, a která ta, kde musíme doplnit znalost odjinud. Ale jak to má vědět student, který onen test z lehčí češtiny vyplňuje?

Cermat argumentuje, že validační komise neshledala konstrukci úlohy vadnou. Toto posouzení se ale dělá především statisticky. Sleduje se, kolik studentů vybralo tu kterou položku odpovědi. Pokud špatně odpovídá příliš vysoké procento studentů, úloha se kontroluje. To je jistě důležité, ale o samotné korektnosti a pravdivosti úlohy to neříká nic. I kdyby odpověď NE nevybral žádný student, u soudu by takové porušení presumpce neviny neobstálo. To je právě rozdíl mezi uzavřenou školní realitou a skutečným životem. Argument proti názoru validační komise je jednoduchý. O pravdě se v normálním světě nerozhoduje hlasováním, ale důkazem, i když se nás Cermat snaží už druhým rokem přesvědčit o opaku.

Povaha chybných úloh

Nedůslednost a nezohledňování, komu vlastně je maturitní zkouška určena, se projevuje na více rovinách. U letošní těžší matematiky Cermat nezkontroloval náročnost testu, následkem bylo rozhořčení odborné veřejnosti, která konstatovala, že ve vymezeném čase se test nedal zvládnout. Cermat reagoval tvrzením, že byl těžký záměrně, protože byl určen pro elitu. A že se nic neděje, protože výsledky lze „harmonizovat“, tedy přizpůsobit, aby nepropadlo tolik maturantů. Tento nepoučený argument vůbec nezohledňuje, že maturita není soutěž elit, ale prostředek ověření výsledků studia, a známka výrazně ovlivňuje další pracovní a životní osudy studentů. Nelze tedy experimentovat s obtížností a nastavením testu. Ještě horší je, že Cermat se za své chyby neomluvil. Omluvy jsme se dočkali až od nového ministra Petra Fialy, který nakonec ředitele Cermatu odvolal.

Důvodem této podivné kombinace diletantismu a přepjaté odbornosti pravděpodobně je, že většina pracovníků a spolupracovníků Cermatu jsou bývalí či současní středoškolští učitelé s velmi omezenými zkušenostmi při tvorbě testů a ještě nezkušenější v mediálním provozu, diskusi a schopnosti obhajovat své názory. Jen tak se dá odůvodnit častá reakce hodnotitelů, kterým přišlo veřejné rozhořčení zbytečné a hysterické. Podle jejich názoru se stačí odvolat a didaktický test či písemná práce budou znova posouzeny. Pravděpodobně jim nedochází, že mnohým jinak excelentním studentům takové zdržení znemožní přijetí na zahraniční vysokou školu, což nelze považovat za banální pochybení maturitní zkoušky.

Proč selhalo centrální hodnocení

Zásadní problém se projevil ve finále maturity, když se do škol začaly vracet hodnotící protokoly písemných prací, jež letos opravovali nezávislí hodnotitelé vyškolení Cermatem. Asi se dalo čekat, že míra hodnocení bude dosti subjektivní, protože písemky se píší z celého spektra „slohových útvarů“, které si jednotliví hodnotitelé přes všechnu snahu Cermatu pohledy sladit vysvětlují každý po svém. Už proto nebyl nápad odebrat hodnocení školám šťastný.

Mnohem horší je ale fakt, že možnost zjistit důvody případného subjektivního hodnocení je velmi malá. Cermat totiž neumožňuje studentům nahlédnout do „opravené písemky“, tedy listu papíru s textem, opravenými místy a připsaným hodnocením. Prostě proto, že hodnotitelé text opravovali velmi různým způsobem, výsledek je uložen v Cermatu a je fakticky nepřístupný. Jediným zdrojem informací je hodnotící protokol. Nedá se tedy zpětně dohledat, co bodovým hodnocením přesně mysleli a co konkrétně písemné práci vytýkali. Navíc s hodnotitelem se nelze nijak spojit, je anonymní a Cermat vydal oficiální stanovisko, že podle jeho názoru studenti mají dostatek podkladů k podání odvolání.

Jenže co měli v ruce? Jeden list papíru s číslicemi u pro ně nepříliš srozumitelných hodnotících kritérií typu Koheze textu či Rozsah mluvnických prostředků. Rubrika Komentář obvykle byla prázdná, nebo obsahovala jednu dvě věty. Některé školy studentům navíc odmítly vydat z archivu i jejich neopravenou písemku. Pokud se na základě takto omezených informací odvolali, krajské úřady požádaly o nové zhodnocení opět Cermat, což u mnoha rodičů a studentů vzbudilo rozhořčené reakce.

Je do značné míry nepochopitelné, že Cermat tuto situaci způsobil vědomě. Tady nejde o nečekané pochybení, stalo se to, co se dalo předvídat. Pracovníci Cermatu se hájí tím, že jim šlo o větší objektivizaci hodnocení, odstranění zjevného „přidávání bodů“ studentům, kteří se ocitli na hraně propadnutí. Nicméně skok v jinak plynulé křivce se na stejném místě objevil i letos, a jak naznačuje uniklá mailová korespondence, pracovníci Cermatu žádali jednotlivé hodnotitele, aby znova otevírali písemné práce „za dvanáct bodů“ s pokynem, „aby tam zbytečně nehledali bod navíc“. Takové ovlivňování výsledků je nepřijatelné a dál výrazně snížilo důvěru veřejnosti v kvalitu hodnocení.

Nejhorší je ztráta důvěry

Výsledkem dvouletého procesu realizace státní maturity je naprostá ztráta důvěry v její funkčnost. A to nejen u jejích letitých odpůrců, tam to žádné překvapení není, většina jejich výtek se potvrdila (příliš mnoho požadavků na jednu zkoušku, nejasné cíle, malá užitečnost pro vysoké školy), ale i u jejích zastánců, kteří si od jednotné maturity slibovali zlepšení kvality výuky. Výsledek je velmi rozpačitý. Státní maturita sice dokáže nastavit spodní laťku, co ještě jsme ochotní považovat za maturitní vzdělání, ale ve zbytku očekávání selhala a celý proces je provázen příliš velkým množstvím chyb a jasných faulů, které poškozují studenty. Proto se dnes od státní maturity distancují i její dřívější zastánci, velmi často z řad ředitelů středních škol.

Jeden jednoduchý argument. Jak například mohou maturitní písemky zlepšit výuku psaní na školách, když stát odebral učitelům jejich hodnocení a oni se ani nedozvědí, co přesně je jejich žákům vytýkáno. Jak to mohou u příštích absolventů zlepšit? Výsledkem tedy není motivace ke zlepšení, ale frustrace z nulové komunikace, nejasnosti kritérií a nespravedlnosti celého procesu.

Vinu nenese jen Cermat. Studenti, a to i ti výborní, kteří se ocitli kvůli podivně opraveným písemkám v nečekaně těžké situaci, zjistili, že pomoc státu, aby se mohli kvalifikovaně odvolat, je prakticky nulová. Vzorové formuláře a návody na odvolání nenašli ani na stránkách Cermatu, ani ministerstva školství, ani jednotlivých krajských úřadů, kam se měli odvolat. Pocit nespravedlnosti a nulového zastání, to je jen další vedlejší efekt nezvládnuté státní maturity. 

Cesty pro příští maturitu

Diskuse o tom, jak současnou tristní situaci napravit, již probíhá. Navrhuji realizovat velmi rychle minimálně tři kroky.

  1. Zachraňme důvěru v maturitu – protože její ztráta je ten nejvážnější problém. Vyžaduje to rychlou změnu vedení Cermatu, jeho profesionalizaci a hlavně posílení schopnosti komunikovat s veřejností. Pokud se nepodaří prorazit autistickou bublinu, v níž Cermat žije, odstranit onen pocit, že si může dovolit jakoukoli chybu a nic se nestane, jsou další kroky zbytečné.

    Nezbytné je rychle a účinně pomáhat studentům, kteří se odvolali a dostali se do potíží, protože nemají maturitní vysvědčení nutné k přijetí na vysokou školu. Velmi by pomohl metodický pokyn ministerstva pro Cermat a krajské úřady, jak v takových případech postupovat.

  2. Udělejme drobná okamžitá zlepšení – zvyšujme uživatelský komfort maturity. Tedy metodickou podporu učitelů prostřednictvím webu i tištěných příruček, aby věděli velmi přesně, na co mají studenty připravovat a jak. Vyhněme se nečekaným krokům, jako byla neočekávaná vyšší obtížnost zkoušky z matematiky. Publikujme včas, tedy rychleji než letos, všechna testová zadání i klíče správných úloh, připravme podporu pro ty, kteří chtějí výsledky své zkoušky přezkoumat.

    Jednoznačně je třeba přesunout hodnocení písemných prací zpátky na školy. Přinejmenším prozatímně. I tam samozřejmě bude docházet k subjektivnímu hodnocení, nedorozuměním a pochybením. Tam jsou ale řešitelná. Snažme se, aby maturita byla předvídatelná, organizačně méně náročná a aby to byl kontrolní proces „běžící na pozadí“, ne hektický závěr školního roku, který na dva měsíce zlikviduje výuku a zaměstná ve škole každou volnou ruku.

  3. Uvažujme o změně maturitního modelu – přemýšlet o tom, jak změnit organizaci maturit, je jistě na místě. Především je ale třeba si ujasnit, co je vlastně cílem maturity, co po ní chceme a proč ji vlastně potřebujeme. Teprve pak je možné uvažovat o inovaci maturitního modelu. Nejde jen o návrh, který v současné době leží v Poslanecké sněmovně, aby se státní část zredukovala jen na didaktické testy ze tří hlavních předmětů a zbytek se přesunul opět do pravomoci škol. Je třeba souběžně uvažovat, jak při takové změně zajistit komplexnost zkoušek (test, písemka, ústní), protože právě komplexnost a pojetí maturity z cizích jazyků rozhodně jsou pozitivní posun a byla by škoda o něj přijít. Stejně tak je ale na místě úvaha, zda je rozumné psát písemné práce ze slohových útvarů, jestli by na závěr středoškolského studia neměli studenti prokázat své schopnosti syntetičtějším útvarem, školním esejem na téma související s odborností školy. To by ale znamenalo i změnu výuky a šlo by tedy o delší proces změn.

Závěrem 

Ale i tak je jasné, že dříve nebo později se současný maturitní model založený na zaškrtávacích testech a zkoušce v uzavřené místnosti bez přístupu k informačním zdrojům přežije, protože nebude schopen ověřovat ty kompetence, které reálně každý člověk při vstupu do praxe potřebuje. Začněme tedy už teď přemýšlet, jak bude vypadat maturita za deset let. Mělo by jít o zkoušku, při níž opustíme rozdělení na předměty a začneme ověřovat to, co opravdu může studenty českých škol vybavit pro jejich budoucí pracovní a studijní kariéru. Bez syntetizujícího a komplexního pojetí maturity jako náročného „pracovního a komunikačního úkolu“ bude tato zkouška pořád kulhat kdesi vzadu za životní a pracovní realitou.

Nezkrácený text z 28. června lze nalézt i s pozdějšími aktualizacemi na stránkách organizace EDUin: http://www.eduin.cz/titulka/co-se-da-zachranit-ze-statni-maturity/

Tisková zpráva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Změny ve státních maturitách

Praha 17. července 2012 − Na základě doporučení pracovní skupiny pro revizi státních maturit je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala připraven prosadit změny státní maturitní zkoušky pro období 2013 a 2014.  

„Maturitní zkouška bude mít nadále společnou, neboli státní část, ale ta bude mít od roku 2013 jen jednu úroveň u všech zkoušek. Nebude tady žádné dělení na základní a vyšší úroveň jako v uplynulých dvou letech,“ vysvětluje ministr Petr Fiala.

Současný model, který obsahuje povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury a výběr mezi cizím jazykem a matematikou, by měl být fixován následující dva roky 2013 a 2014. Společná část maturit nebude rozšířena o další předměty, jak uvádí školský zákon v současné podobě.

Zkouška z českého jazyka a literatury má mít nadále tři části. Didaktický test bude stejně jako nyní centrálně zadáván i hodnocen Cermatem. Ale písemná práce i ústní část zkoušky by měly být hodnoceny na školách. Jejich způsob zadávaní a hodnocení bude upraven vyhláškou a metodikou.

Zkoušky z cizích jazyků a matematiky by měly zůstat ve stávající podobě, to znamená stejné jako v roce 2012. U matematiky doporučila pracovní skupina rozšířit didaktický test o větší počet otevřených úloh a navýšit čas před začátkem zkoušky.

Nově by měl žák obdržet maturitní vysvědčení co nejdříve po úspěšném složení poslední zkoušky. Harmonogram přezkumného řízení má být nastaven tak, aby žák, který v rámci přezkumného řízení z maturitní zkoušky prospěl, obdržel vysvědčení nejdéle před zápisem na vysokou školu.

Ministr rovněž poděkoval členům pracovní skupiny pro revizi maturit za jejich práci. „Několikrát jsem řekl, že princip mé práce ve vedení ministerstva je činit systematické a promyšlené kroky, rozhodovat se na základě odborných posouzení a získat pro svá rozhodnutí širší odbornou veřejnost. Pokládám proto za logické a správné respektovat doporučení expertů z pracovní skupiny a děkuji jim,“ dodal ministr Fiala.

Soubory ke stažení

Klíčové závěry pracovní komise ke státním maturitám (application/pdf ~397kB)