Společnost a politika

Rizika návrhu státního rozpočtu pro rok 2013

Odboráři varují před dalším poklesem životní úrovně. Foto www.cmkos.cz

Přinášíme výňatek ze zprávy analytického týmu Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), která pojmenovává rizika vládního návrhu. Odboroví analytici představují jedinou systémovou a systematickou kritiku v českém prostředí založenou na dlouhodobých studiích a veřejnost by s ní měla být seznamována. Hlavní média, včetně těch veřejnoprávních, průběžně selhávají v její interpretaci, která se obrací ve více či méně povrchní zlehčování situace, anebo obhajobu vládních kroků. A tak vláda nerušeně pokračuje v destruktivních a asociálních opatřeních (DPH, škrty, vyvádění prostředků na důchody ze státního rozpočtu a tak dále), přestože zjevně nepřinášejí očekávané výsledky a navíc zvyšují napětí a chudobu ve společnosti.

Základy předkládaného návrhu státního rozpočtu považujeme za mimořádně vratké. Podle expertů ČMKOS se jedná o nejméně stabilní návrh státního rozpočtu za poslední léta. Je spojen s mnohem větším množstvím rizik než v minulosti, která jsou již přímým důsledkem rozhodnutí, jež učinila v předchozích letech současná vláda. Přes její opakované sliby - před více než tři čtvrtě rokem - nebyl dodnes vypracován žádný program aktivních opatření na podporu ekonomického růstu.

Je to špatná zpráva nejen pro českou ekonomiku, ale i pro vlastní návrh státního rozpočtu. Ten je totiž, i přes zjevné známky začínajícího druhého kola krize, stále ještě postaven na předpokladu ekonomického růstu. Zásadní rizika rozpočtu na rok 2013 jsou však skryta přímo v odhadech základních parametrů tohoto rozpočtu.

Významné finanční riziko vidí ČMKOS, tak jako v předchozích letech, v makroekonomických východiscích rozpočtu. Na rozdíl od prognózy MF ČR, která předpokládá pro rok 2013 reálný růst hrubého domácího produktu (HDP) ve výši +1 % (a nominální růst HDP, od kterého se odvíjejí rozpočtové příjmy, ještě vyšší - plus 2,1 %), vychází ČMKOS pro příští rok z reálného poklesu HDP v rozsahu -1 až -1,5 % (a ze stagnace nominálního HDP na úrovni 0 až -0,5 %). Při naplnění prognózy ČMKOS by příjmy veřejných rozpočtů byly nižší zhruba o 30-35 mld. Kč, z toho příjmy státního rozpočtu o 20- 25 mld. Kč.

Dalším vážným rizikem je předpokládaný objem výběru DPH při zvýšených sazbách DPH (15 % a na 21 %). Ministerstvo financí očekává, že se předpoklady rozpočtu 2012 v inkasu DPH letos výrazným způsobem nenaplní. Výpadek bude podle jeho (velmi optimistického) odhadu činit 21,3 miliard Kč - bez dopadu současné metylové aféry, která situaci dále zhorší. Shodou okolností je to přesně tolik, kolik letošní rozpočet předpokládal získat ze zvýšení základní sazby DPH o čtyři procentní body. Takže z tohoto zvýšení letos neinkasoval stát v podstatě ani korunu.

Třetí výrazné finanční riziko obsažené v návrhu rozpočtu pro rok 2013 spočívá ve spuštění tzv. důchodové reformy. Riziko se tentokrát týká výdajové strany rozpočtu. Důchodová reforma je totiž postavena na dlouhodobém vyvádění 3 % důchodového pojistného ze státního rozpočtu ve prospěch soukromých penzijních fondů.

V minulých dnech ministr financí hovořil o předpokládané účasti více než 60 % ekonomicky aktivních (to je více než dvacet miliard korun ročního dopadu do státního rozpočtu) v tomto systému. Návrh státního rozpočtu počítá s náklady pouze šesti miliard Kč. Potom by se důchodové reformy zúčastnilo pouze necelých 15 % aktivní populace. Rozpočet tedy počítá jen se čtvrtinou účastníků důchodové reformy, než kolik očekává ministr financí! Kde je tedy pravda? Chce ministerstvo financí co největší počet účastníků, nebo co nejmenší? Dodejme, že s rostoucím počtem účastníků jen dále narůstají výpadky v příjmech důchodového pojištění a předložený rozpočet nemá prostředky, jak tento výpadek pokrýt! Proto také riziko zvýšených výdajů z tohoto titulu předpokládáme v rozsahu 10 až 15 miliard Kč.

Celkem se finanční rizika navrženého státního rozpočtu na rok 2013 mohou v příštím roce podle ČMKOS pohybovat minimálně v rozsahu 45-60 miliard Kč. Předložený návrh státního rozpočtu ČR vytváří značná rizika i v ostatních částech veřejných financí.

Velmi napjatá bude v roce 2013 především situace ve zdravotnictví. V současné době zdravotní pojištění pracuje se systémovým ročním deficitem cca minus šesti miliard Kč. Rezervy systému zdravotního pojištění přitom byly v letech 2009-2012 prakticky vyčerpány. Systém zdravotního pojištění se tak nevyhnutelně dostane do velmi nerovnovážného stavu a finančních problémů a bude zdrojem nestability. Ve státním rozpočtu - v logice uvažovaní současné vlády - se však ani náznakem neuvažuje o tom, že by došlo k navýšení například platby za státní pojištěnce.

Poskytovatelé zdravotních služeb se ocitnou mezi dvěma ohni. Od zdravotních pojišťoven nebudou moci čekat navýšení plateb (které by alespoň pokrylo část nákladů spojených s dalším růstem DPH), a v roce 2013 se dokonce setkají s realitou snížení plateb a prodloužení lhůt splatnosti. Lze se obávat, že tato situace pak druhotně může vyvolat tlak na "vyřešení" této situace prostřednictvím privatizace zdravotnických zařízení či jejich zrušení.

ČMKOS je přesvědčena, že opatření navrhovaná v rozpočtu na rok 2013 povedou k tomu, že se dále zvýší míra chudoby v České republice. Upozorňujeme, že již v současnosti je ČR na 14. místě mezi zeměmi EU v relativním počtu osob ohrožených chudobou. Připomínáme, že již dnes žije mezi námi 620 000 osob, které nejsou schopny platit včas své účty za bydlení či mimořádné výdaje, nemohou si dovolit k jídlu maso alespoň jednou za dva dny, jejich byt není dostatečně vytápěn, nemají auto, nemohou jet na týdenní dovolenou mimo svůj domov a podobně.

Příloha: Tisková zpráva ČMKOS ze dne 21. září 2012.