Společnost a politika

Promyšlená a připravená likvidace krajských nemocnic

Kam až dosáhnou chapadla zájmových skupin? Repro The Graphic's Fairy

V rámci akce rušení 10 000 akutních lůžek nejde o úspory, ale o cílenou likvidaci sítě nemocnic a jejich následný prodej řetězcům. K autorovu článku z počátku října připojujeme aktuální tiskovou zprávu Asociace českých a moravských nemocnic ze 16. října převzatou z news.e-republika.cz.

V rámci akce rušení 10 000 akutních lůžek se po říjnových volbách připravuje 2. vlna tvrdého útoku Všeobecné zdravotní pojišťovny a ostatních zdravotních pojišťoven, jež povede k rušení či násilnému slučování celých oddělení a neobnovení smluv u těch nemocnic, které na požadovanou redukci akutních lůžek nepřistoupí. Nejde o úspory, jde o cílenou likvidaci nemocnic a jejich následný prodej řetězcům. Nepodepsáním smlouvy mezi zdravotní pojišťovnou a nemocnicí tak fakticky dojde ke zrušení nemocnice, neboť tak nebude naplněna zákonná podmínka k úhradě zdravotní péče v tomto zdravotnickém zařízení. Tato druhá vlna bude stejně neobjektivní a živelná, jako byla ta první na jaře, proto ji pan ministr raději pozastavil a odsunul na dobu po volbách.

Příprava na tuto velkou akci, která má za cíl změnit strukturu lůžkové péče v České republice ve prospěch velkých a specializovaných center na úkor běžné akutní a levné medicíny poskytované nemocnicemi na krajské či okresní úrovni, byla pozoruhodná. Ministerstvo zdravotnictví nejdříve prosadilo nový zákon o zdravotních službách, který mj. zrušil zásadní zákon o péči o zdraví lidu, ve kterém byla zakotvena zásadní a důležitá vazba na ústavní právo občanů na bezplatnou zdravotní péči (a elegantně slovo "péče" nahradil slovem "služby", čímž dostal zdravotní péči na úroveň obchodovatelné komodity, jako jsou například auta či jiné zboží…), a také zákon o nestátních zdravotnických zařízeních.

Ministerstvo zdravotnictví se tak zcela vědomě zbavilo jakékoliv pravomoci a odpovědnosti k ovlivnění sítě zdravotnických zařízení s výjimkou velkých a specializovaných center ve fakultních nemocnicích. Veškeré rozhodování o tom, zda některá nemocnice bude, či nebude existovat, tak ministerstvo a poslanecká sněmovna přehodily na zdravotní pojišťovny, přičemž hlavní úlohu sehraje Všeobecná zdravotní pojišťovna, která má smlouvy se všemi nemocnicemi. Prohlášení a petice všech velkých zdravotnických asociací jen dokladují, jak je situace vážná. Nejde totiž o promyšlené a rozumné snížení počtu akutních lůžek ve velkých nemocnicích podle nějakého plošného územního pokrytí a o jejich přeměnu na tolik potřebná lůžka následné péče, nebo na lůžka sociální s přímou vazbou na péči akutní.

Problematicky hospodařící VZP se stává mouřenínem na špinavou práci

Jde o to, cíleně zlikvidovat menší nemocnice, případně z nich vytvořit léčebny dlouhodobě nemocných, a jejich klientelu nuceně převelet do vybraných nemocnic, a to bez ohledu na to, že především starším obyvatelům a dětem se tak výrazně zkomplikuje včasná dostupnost potřebné akutní lůžkové péče v základních oborech, jako jsou interna, chirurgie, dětská oddělení, porodnice apod. Podzimní taktika VZP se částečně změnila a pod pláštíkem úspor se vyvíjí tlak nejen na rušení celých oddělení, ale také na zřizování společných lůžkových fondů. V zásadě to znamená sloučení dvou a více oddělení pod jednoho primáře, přičemž ta oddělení, které už nebudou mít primariát, jsou odsouzena k postupnému zániku. A počet akutních lůžek bude v každém případě snížen s poukazem na to, že lůžka zbývající budou sloužit podle potřeby různým oddělením. Tak se stane, že na jednom vícelůžkovém pokoji budou moci být vedle sebe hospitalizováni pacienti s různými diagnózami (žlučník, mozková příhoda, oční operace atd.).

Skrytým cílem tohoto nuceného snižování akutních lůžek je však kromě omezení běžné dostupnosti nemocniční péče v regionu i plánovité snížení plateb VZP těmto nemocnicím. Přitom VZP krajským nemocnicím nenavýšila platby pro rok 2012, naopak je v rozporu s tvrzením ministerstva snížila. Krajské nemocnice v žádném případě nejsou důvodem propadu hospodaření a rostoucí ztráty VZP.

Proč tedy došlo k navýšení úhrad u vybraných nemocnic a nasmlouvání úhrad drahé péče, kterou je možno v drtivé většině poskytnout tzv. starým způsobem za nižší úhradu - např. tzv. robotické operace (s výjimkou operací onkologických)?

Je velmi zajímavé, že výběr pojistného roste, v současné době je na 108,42 % úrovně stejného období 2011, a peníze ve zdravotnictví údajně nejsou! Ale přitom všichni tušíme, kam se poděly… Dochází k plánovité ekonomické destrukci menších krajských a oblastních nemocnic, kterým nebyly navýšeny platy lékařů oproti nemocnicím státním, k zásadnímu zvýšení DPH, do situace se promítá vliv inflace, růst cen energií a vody, zlodějské projekty, např. IZIP, financování ztráty převzaté a zadlužené Zdravotní pojišťovny Média (500 milionů korun), za které nikdo nenese odpovědnost, nasmlouvávání nových kapacit a nadstandardní platby některým zařízením na úkor poctivé práce lékařů a sester v jiných menších nemocnicích.

Výsledkem je prohlubování finanční ztráty malých nemocnic, a téměř čtyřnásobné saldo jejich závazků a pohledávek. To je jasný signál, že v systému chybí peníze, či spíše, že jsou rozdělovány neúčelně a neobjektivně podle politických a lobbistických vazeb a je jen otázkou krátkého času, kdy se systém zhroutí. Ministerstvo zdravotnictví a celá vládní koalice tak změnou zákonů ponechaly VZP volnou ruku, aby odvedla tuto špinavou práci. Cíl je jasný: Menší nemocnice dostanou od VZP nevýhodné smlouvy, které je ekonomicky zničí a nemocnice v současné podobě skončí. Ne však nadlouho, protože zájemců o provozování nemocnic je dost. Přijdou zdravotnické řetězce, zadlužené nemocnice od krajů odkoupí za uměle snížené odhadní ceny (včetně veškerého majetku movitého, nemovitého, pozemků apod.) a ještě budou noví majitelé vítáni jako spasitelé, protože současně zachrání pracovní místa a dostupnost péče. A na chod nemocnic dostanou daleko výhodnější smlouvy od VZP a dalších pojišťoven, než měli dosavadní provozovatelé. Řetězce budou dále posilovat své výsadní postavení a dojit systém, až se zhroutí. Potom skoupí i dosud odolávající zbytek a ten silně zredukují, protože budou mít monopol, budou ovládat pojišťovny, nemocnice, polikliniky, lékárny, distribuci léčiv a vakcín, laboratoře.

Můžeme se poučit na Slovensku. Dovolím si volně citovat ze slovenského tisku: Klíčovým bylo manažerské ovládnutí Všeobecné zdravotní pojišťovny (její šéf přišel z Penty) a tak spolu s vlastní pojišťovnou Důvěra rozhodují o platbách za 93 % všech občanů Slovenska. Navíc zákon dal pojišťovnám ještě volnější ruku při výběru poskytovatelů zdravotní péče. A tam je původ "tržního stalinismu", který skupina ve zdravotnictví na Slovensku zavedla. Vzorec je jednoduchý - čím méně vyplatíte, tím více vyděláte. A když už vyplatíte, tak jenom svým zařízením. Penta ovládla na Slovensku téměř každou část řetězce: pojišťovnu, lékárny, polikliniky, laboratoře, nemocnice. Dokonce i nezávislé instituty, které se snaží ovlivňovat veřejné mínění ve prospěch jejich strategie… Pan Rudolf Zajac, který pomáhal ke změnám slovenského zdravotnictví, dnes radí panu ministru Kalouskovi. A slovenský rukopis a inspirace jsou čitelné i ve změnách zákonů u nás.

A za tento výše popsaný nepořádek neponese nikdo odpovědnost, dokonce ani ministr zdravotnictví Leoš Heger, který dělá, že nevidí a neslyší, protože mu to umožňují zákony, které sám, pod dozorem Marka Šnajdra a dalších, uvedl do českého zdravotnictví.

(Napsáno pro Medical Tribune.)

Tisková zpráva Asociace krajských nemocnic z 16. října 2012

Představitelé skupiny V4 s krajním znepokojením sledují situaci v ČR, kde se zajištění zdravotní péče ocitlo v kritické situaci. V ČR nastal stav, kdy zdravotní pojišťovny společně vypověděly smlouvy o poskytování péče všem lůžkovým zařízením k 31. 12. 2012 a do této doby není zřejmé, která zařízení v síti zůstanou a která ne. Jednání, která se o změně struktury lůžkové péče v roce 2012 vedla, byla v dikci zdravotních pojišťoven, aniž by byla podložena odbornými analýzami dopadů rozhodnutí. Síť poskytovatelů péče je tak bez jasných pravidel a odborné diskuze rozkládána kartelovou dohodou zdravotních pojišťoven. Odpovědné a volené orgány státní správy i samospráv, zodpovědné za zajištění zdravotní péče, tento proces neovlivňují a nechtějí ovlivnit. Celá situace vyvolává obavy, že dochází k záměrné destabilizaci sítě veřejných nemocnic se záměrem rozložit a privatizovat veřejné zdravotnictví.

Nejasná perspektiva a osud jednotlivých zařízení velmi negativně působí i na zaměstnance. Ti se ocitli v nejistotě, která má mít dopad na jejich práci. Takovou situaci ve zdravotnictví považujeme za vysoce rizikovou, ohrožující pacienty i zdravotníky. Vysoká nebezpečnost situace v ČR pro ostatní země V4 spočívá v tom, že by stejný nebezpečný model mohl být aplikován i zde.

Představitelé V4 vyzývají vládu ČR, hejtmany krajů a další odpovědné subjekty k převzetí kontroly nad procesem, ke zklidnění situace, obnovení smluvních vztahů a zahájení korektní a odborně podložené diskuze o případných změnách struktury lůžkové péče.

(Text je převzat z news.e-republika.cz.)