Téma Kultura

Víra hory přenáší, nevíra … PF 2013!

Šťastný nový rok

V uplynulém roce jsme viděli a slyšeli ledacos. Zase se dějiny posunuly o kus za hranici představitelného. Dá se říct, vždyť to je v pořádku, vždyť to ani jinak být nemůže, protože v případě absolutní předvídatelnosti bychom byli na konci světa. V pozici všemocného a vševědoucího inženýra, jemuž už jen stačí podepsat závěrečný protokol o dohotovení díla. I když někteří se jako onen projektant zřejmě cítí, jinak by nemohli s takovou úporností prosazovat opatření, která laika udivují svou smělostí a podivuhodnými výsledky. Vláda rozpočtové odpovědnosti svými škrty prokazatelně podvazuje ekonomický růst, zvyšováním daní vybírá méně peněz, než si narýsovala do svého plánovacího kalendáře, pracuje na vylepšování funkcí státu velmi účinnou metodou - jejich likvidací, a jako bonus přivádí náš státní dluh do dosud nevídané astronomické výše. Způsob vládnutí, který byl zakončen osmidenním expozé křehké dívky nad hlavami generálů, posunul nečekaně naše představy o hranicích absurdního divadla.

Ale jak jsem naznačil, laik se jen diví a nezbývá mu než věřit v dobré dílo Boží. Protože na rozdíl od jiných zemí s vládou ateistů či naopak třeba bojovných islamistů, my máme na zodpovědných místech dobré křesťany: přinejmenším tři z nich na nejvyšších postech stranických i vládních - premiéra, ministra financí a ministra zahraničí, který by dokonce byl rád dobrým prezidentem, pochopitelně s křesťanským gruntem, jak velí rodová tradice. A křesťanský Bůh chce pro svůj lid jen to dobré.

V době Vánoc si člověk snaží znovu připomenout aspoň letmo, co je jádrem Ježíšovy zvěsti: Miluj bližního svého jako sebe samého. Kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi… Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? − Mohl bych pokračovat, ale zakončím tento stručný výčet z Matoušova evangelia jednou větou: Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy VE VŠEM jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.

Děláme chybu, když si myslíme, že ti druzí, co se deklarují jako křesťané, by se také měli podle Ježíšových přikázání chovat. Jeden z výroků roku 2012 pronesl český katolický primas kardinál Duka, ideový spřízněnec současné vládnoucí elity, v rozhovoru pro Respekt (26. srpna, www.respekt.ihned.cz): Pán Ježíš předkládá základní morální principy, ne konkrétní politické a sociální pořádky. - Vysoká církevní autorita se vyjádřila zcela jasně. Božské nelze jednoduše směšovat s lidským. Tedy přinejmenším tam, kde jde o moc a majetky.

Další z výroků loňské sezóny padl v jejím závěru - v Týdeníku Rozhlas (49/2012) se spisovatel Ludvík Vaculík vyjádřil dokonce už na obálce: Demokracie je překonaná! − Člověk by si mohl říci, že na výroku oblíbeného a životem poučeného literáta by mohlo něco být, kdyby nebylo jedné věci: Že u nás se demokracie ještě ani pořádně nerozvinula - a už je překonaná? Vždyť tu nic pořádně nefunguje! Nedotažená státní správa, nedotažený systém politických stran a státních institucí, všechno samá rychlovka a improvizace (nejnověji přímá volba prezidenta), nezralé a nezodpovědné fungování médií… Kam se člověk podívá, tam je spousta práce.

Ale ta práce by neměla smysl, kdybychom přijali tezi pana kardinála o oddělenosti věcí. Jenže ve skutečnosti božské a lidské se vzájemně prostupuje, každé tvoříc jeden pól našeho světa a je jen na nás, kam upřeme své snažení. Já věřím, že platí Ježíšova slova: Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí. − A věřím též, že kvasem je vše, byť by to bylo sebemenší, co si nenecháme pro sebe, ale darujeme i ostatním.

Přeji Vám za sebe i za celou redakci nadějeplný a smysluplný rok 2013!