Komentář

Benešovy dekrety a církve

Bývalý německý kostel v Olomouci. Foto Michal Maňas

Stručný komentář o právním postavení církevních institucí a jejich historické kontinuitě ve vztahu k poválečným majetkovým opatřením.

V tisku se objevily informace, že církevní restituce snad mohou prolomit Benešovy dekrety č. 12 a 108/1945 Sb. Přitom restituční zákon výslovně stanoví, že se majetek podle nich zabavený nevydává. Ovšem toto ustanovení je zbytečné. Zmíněné dekrety se totiž týkaly nepřátelského majetku osob německé a maďarské národnosti a zrádců, majetku Německé říše, Království maďarského a veřejných právnických osob zřízených podle jejich práva. Ovšem žádná církev, které se dnes má majetek vracet, nebyla v postavení nepřátelské německé nebo maďarské osoby.

Pokud došlo k zabavení majetku nad rozsah Benešových dekretů, šlo o jejich zneužití. Roku 1945 byl jako německé osobě fakticky zabrán majetek jen Německé církvi evangelické v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Její příslušníci byli jako Němci odsunuti a majetek byl opuštěn. Nicméně to, že se faktický zábor majetku německé evangelické církve právně neopíral ani o Benešovy dekrety, si uvědomoval československý stát i po únoru 1948, a proto vydal retroaktivní zákon č. 131/1948 Sb., o likvidaci právních poměrů Německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, s tím, že zábor majetku provedl zpětně ke 4. květnu 1945. Jen tato církev byla postižena jako nepřátelská osoba, dnes u nás nepůsobí a církevní restituce se jí netýkají.

Katolická církev, které byl zabaven největší díl majetku, není organizována národně, ale územně. Odsun německých věřících se právně nedotkl existence biskupství, děkanství ani farností. Biskup je řídicí osobou územní církve nehledě na to, zda jako česky mluvící vedl německé věřící či naopak. Odsun Němců způsobil, že byli odsunuti německy mluvící řeholníci a kněží, to se však netýkalo právní existence církevních osob, ať biskupství, nebo řádů. Příkladem je, že 9. února 2012 starobrněnské augustiniánské opatství získalo zpět z Německa rukopis proslulého spisu bývalého opata a zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela Pokus s rostlinnými hybridy. Ten byl v Německu uchováván bývalými německými řeholníky odsunutými z Brna. To, že se právní kontinuita starobrněnského opatství nezměnila v době válečné ani poválečné, vedlo k vydání této součásti moravského historického dědictví opatství na Starém Brně.