Dokument Média

Kulturní noviny v roce 2015: Perspektivy

Naše občansko-mediální iniciativa vstupuje do šestého roku své existence. Toto konstatování znamená současně i velké poděkování všem, kteří nás dosud podpořili. Prosíme také, neustávejte v podpoře.

Smyslem našeho média je nejen publikovat nezávislou názorovou a informační publicistiku, ale také vytvořit mediální prostor, který bude vycházet ze vztahu ke čtenářské komunitě. Tak vzniká skutečná nezávislost, která nezávisí na momentálním stavu dotační politiky státu či jiných institucí, ale pouze na vztahu médium-čtenář. Současně se tudíž musíme snažit, abychom psali o tématech, která nejenom my sami považujeme za důležitá, ale která jsou smysluplná a zásadní i pro naše čtenáře a odborníky v nejrůznějších oblastech.

Veřejná služba

Troufám si tvrdit, že naše médium do jisté míry supluje veřejnou službu, jejíž étos a důvěryhodnost se z velkých médií, novin a časopisů, víceméně vytratily. Jak můžeme důvěřovat médiu, jehož titulní strana je opakovaně kompletně celá potištěna velkou reklamou? Obrovská černá reklamní plocha na titulních stránkách MF DNES a Lidových novin před koncem loňského roku mne zarazila, myslel jsem si zprvu, že se jedná o vtip. U našeho spřáteleného německého deníku taz by šlo určitě o nějakou satiru. Nu, nebyl to vtip, z deníků se zřejmě stávají především reklamní noviny. V obsahu je leckdy obtížné rozeznat placené PR texty od žurnalistiky.

Za této situace je přirozené, že začala vznikat síť mediálních ohnisek (jakýchsi krystalizačních jader), která se snaží vytvořit protiváhu vůči této bulvarizaci a inflaci velkých médií. Před deseti lety taková protiváha neexistovala, dnes už kdokoli, kdo se zajímá hlouběji o politickou realitu a o hodnotovou orientaci, nemůže pominout internetové portály, jako jsou Deník Referendum, Britské listy, Christnet nebo E-Republika. Můžeme jim vytknout cokoli, ale jedno jim upřít nelze – silné vnitřní přesvědčení o službě, kterou dělají, a o smysluplnosti názorů, jimiž přispívají do veřejné diskuse.

Zřetelná je též nezávislost na velkém kapitálu a na politických šíbrech. Deník Referendum i Britské listy fungují a jsou nezávislé také díky nemalé podpoře od svých čtenářů a to je fantastická skutečnost.

Podobné alternativní mediální prostory vznikají i v jiných oblastech, ať už máme na mysli kulturu, či vzdělávání, a vede se v nich relevantní diskuse o problémech a hodnotách naší společnosti (například EDUin, Artalk).

Kulturní noviny se vědomě snaží být součástí této pozvolna se vynořující sítě, která se, jak doufáme, naučí do budoucna i vzájemně účinně komunikovat, aby se vytvořil jakýsi duchovní a mediální metaprostor pro krystalizaci životně důležitých témat občanské společnosti. Každé alternativní médium se na tomto poli bude podílet svým dílem podle svých možností a zaměření, jako celek však bude mít tento prostor značný dosah.

Rekapitulace našich priorit po pěti letech

Naše redakční priority se vyvinuly z povahy našeho autorského i čtenářského okruhu a z idejí, které stály u vzniku Kulturních novin. Když se ohlédnu za tématy těch stovek článků, které jsme doposud zveřejnili, vystupují z nich zřetelně určité tematické kontury:

  1. Politicko-sociální témata nazíraná z perspektivy občanské
  2. Kulturní témata – především literatura, výtvarné umění a film
  3. Vzdělávání a školství
  4. Zdravotnictví – principiální problémy jeho fungování, etika
  5. Regionální tematika – všestranně pojatá (kultura, historie, politika)
  6. Ekologická tematika – dříve více zastoupená, nyní méně, ale jsme vůči ní otevření

Regionální témata souvisí s naší vnitřní tendencí k decentralizaci demokracie. Tato tendence se odvíjí přirozeně už od struktury našeho členstva, jež je rozeseto po celé republice, přičemž velkou váhu tu hrají moravské regiony a Brno. To se pochopitelně projevuje i v obsahu Kulturních novin, byť to není jejich cílené směřování. Snažíme se dát prostor jakémukoli regionu, který má co nabídnout, protože to považujeme za principiální přístup.

Společným jmenovatelem je člověk

Jestli je něco nejhlubším a spojujícím prvkem naší kmenové publicistiky (stálých autorů), pak je to obyčejný člověk, který existuje ve světě různých vztahů, politicko-sociálních mechanismů, a v tomto mnohdy nepřehledném a necitlivém prostředí hledá sám sebe, svou tvořivost, svou důstojnost a sebevědomí. Hledá odvahu formulovat své city a své potřeby.

Perspektivy roku 2015

Kulturní noviny tvoříme v ekonomicky velmi úsporném režimu, přičemž se na rozdíl od téměř všech internetových médií snažíme udržet i jistou redakční úroveň práce s texty (občasná editorská práce, vždy korektury), kterou honorujeme symbolickými odměnami. Tvorba obsahu je neobyčejně náročná, protože nejsme schopni platit stálé autory věnující se vybrané tematice. Tudíž vše vzniká na základě dobrovolnosti. Měsíční rozpočet na redakční práce se pohyboval loni průměrně mezi dvanácti až patnácti tisíci korun – při tomto režimu máme nyní prostředky tak na tři až čtyři měsíce dopředu.  

Každá koruna je tedy pro nás důležitá a jde přímo do tvorby každotýdenního vydání. Každou korunou, kterou nás podpoříte, prodlužujete náš život.

Malý sen Kulturních novin

Kdyby se nám podařilo nashromáždit prostředky pro měsíční rozpočet aspoň kolem dvaceti tisíc korun, to jest v této chvíli kolem dvě stě tisíc korun na celý rok (což by bylo opravu skvělé!), mohli bychom si dovolit symbolicky odměňovat některé stálé přispěvatele a vyhledávat další příležitostné autory pro zpracování témat, která nás i vás zajímají. Každá koruna, která se objeví na našem účtu, nás k tomuto snu přibližuje.

Prosíme, přispějte nám předplatným dle své úvahy – ať už jednorázově, či trvalým měsíčním příkazem – na provoz Kulturních novin v roce 2015. Děkujeme mnohokrát předem!

Za Kulturní noviny váš Jiří Plocek