Kultura a umění Kultura

Brněnská revoluce: Kulturní parlament

Brno se stává místem nadějeplných iniciativ. Místem, kde se politická správa nebojí otevírat občanům a spolupracovat s nimi. Ustavení Brněnského kulturního parlamentu a jeho dosavadní činnost jsou už teď přínosem, byť stojí teprve na počátku.

V Brně se 8. června konalo třetí zasedání Brněnského kulturního parlamentu (BKP). To je neformální fórum, jehož vznik inicioval brněnský magistrát a jehož činnost koordinuje odbor kultury. Jestli je tu něco hodno pozornosti, je to otevřenost a ochota, s níž se současná vládnoucí koalice staví ke spravování města Brna – přinejmenším v oblasti kultury, která tvoří významný segment jeho identity.

V sále barokního divadla Reduta, tedy v jedné z nejstarších kulturotvorných institucí v Brně (a v celém státě), se sešlo odhadem kolem 150 účastníků, kteří se v nejrůznějších oblastech podílejí na životě brněnské kultury (média, audiovize, hudba, literatura, divadla, tradiční kultura, oblast kulturního dědictví a další). Podle prezenčních archů odhaduji, že se zasedání zúčastnila zhruba polovina z těch, kteří byli obesláni pozvánkou. Je to velmi slušný počet a rozhodně není uzavřený – na činnosti BKP se může podílet každý, kdo je k tomu ochoten a současně kdo je schopen o problémech svých a také o problémech druhých komunikovat a nacházet společná stanoviska. Brzy bude spuštěna nová internetová stránka BKP, kde budou shrnuty dosavadní výstupy a kde bude možno se zaregistrovat k účasti na jeho činnosti.

BKP je dle mého názoru neobyčejně významné fórum, a to ani ne tak proto, že bychom zde hned na počátku něco palčivého vyřešili, vynadali magistrátu nebo někomu jinému, ale především abychom se vzájemně poznali, byli schopni spolu mluvit a posléze nalezli společnou řeč pro formulaci dlouhodobé strategie v kulturní politice města Brna. Doposud podobné fórum v Brně chybělo. Sám za sebe musím říct, že ač jsem profesí rozhlasový redaktor a dále jsem činný jako publicista, muzikant a svého času vydavatel a byl jsem krátce členem v kulturní komisi magistrátu, a tudíž jsem při své práci potkal mnoho lidí z oblasti kultury, na schůzce BKP jsem neznal nejméně polovinu účastníků – až mne zarazilo, jak je brněnské kulturní pole rozmanité a rozsáhlé. 

Už setkání a komunikace je prvním vítězstvím

V rámci setkání zazněla prezentace Olgy Škochové, která se na několika místech v republice podílela na konzultacích při tvorbě strategií v oblasti kultury a veřejné správy s participací širší veřejnosti. Brno tedy není prvním městem, jež podniká vstřícné kroky směrem k účasti veřejnosti na správě věcí. BKP je však, zdá se, první iniciativou tohoto druhu, která vzniká jako stabilnější struktura s dlouhodobější vizí a výstupem, jenž by měl mít velkou váhu při tvorbě kulturní politiky města.

Na vystoupení paní Škochové mě nejvíce zaujalo konstatování, že i tam, kde původní iniciativa vytvořit širší komunikační a spolupracující fóra z politických důvodů oficiálně ztroskotala, byl její přínos i přesto značný. Účastníci těchto aktivit mezi sebou začali komunikovat, navázali spolupráci či se vzájemně prosíťovali a jejich činnost tak dostala novou, vyšší dimenzi.

Cíl: Vize a podrobnější oborové teze

Nechci v rámci tohoto článku zacházet do příliš velkých podrobností, k vlastní činnosti BKP se doufám vrátím ještě v některém z pozdějších textů. Stručně však nastíním alespoň dvě hlavní linie práce, jež se doposud rozvíjejí:

1. Tvorba nové rámcové vize pro město Brno („Vize kulturního a kreativního Brna v roce 2030“).

2. Formulace slabých a silných stránek a dále pak příležitostí a hrozeb pro město Brno v jednotlivých oborech. Zde se rekapituluje, upřesňuje a formuluje stav v různých oblastech kultury na zasedáních tzv. advokačních skupin. O těchto aktivitách a dalším kontextu se můžete dočíst též na facebookové stránce občanského sdružení Brno kulturní, jež iniciovalo celou řadu těchto přínosných kroků.

Vše se děje podle jasných pravidel metodiky, která umožňuje zapracovat všechny aspekty širokého pole kultury a současně dokáže vypíchnout body, v nichž dochází ke shodě, a body, jež mají charakter priorit. Je to činnost, která na jedné straně od zúčastněných vyžaduje dobrou vůli a schopnost obětovat svůj čas a síly ve prospěch celku, a na druhé straně jim dává možnost poznat další rozměry kultury města Brna a naučit se komunikovat tak, aby se všichni nakonec mohli cítit jejími spolutvůrci. Po dlouhé době netransparentnosti a nekoncepčnosti v této oblasti jde o věc záslužnou a skutečně doslova „ve veřejném zájmu“. Revoluce skrze odpracovanou evoluci.