Společnost a politika Domov,Ekonomika

Historie českých zemědělských družstev

Mlékárenské a hospodářské družstvo v Hradci Králové - archiv autorky

V historii zemědělských družstev se prolínají dva základní typy družstev – družstva úvěrní a neúvěrní. Úvěrním zemědělským družstvům, tedy kampeličkám  a raiffeisenkám bude věnována pozornost v příštím  příspěvku o historii peněžních družstev.   Neúvěrní zemědělská družstva   se začala na našem území rozvíjet od 90. let 19.století. Na přelomu 19. a 20.století  již vznikala početná družstevní síť  a tak  před 1.světovou válkou  existovaly v českém družstevnictví oblasti, v nichž zemědělci to co potřebovali ke své práci, odebírali od družstev, a naopak prostřednictvím družstva prodávali vše, co na svých hospodářstvích vyprodukovali.

Po vzniku samostatného Československého státu v roce 1918 se zemědělské družstevnictví  úspěšně všestranně  rozvíjelo   a v meziválečném období  se stalo    významným  finančním,   obchodním  i  organizačním systémem,  který příznivě  ovlivňoval hospodářský  i společenský život  nejen  na  vesnici,  ale  v  celém  státě. Rozsáhlá a funkční síť zemědělského družstevnictví byla spolehlivým základem rozvoje a pokroku českého zemědělství a zvyšování úrovně venkovského obyvatelstva.

Svazový základ zemědělského družstevnictví

Obdobně jako u ostatních družstevních odvětví i u zemědělských družstev měla velký podíl na jejich  rozvoji  svazová organizace, která   zabezpečovala organizační,      zastupitelskou i revizní činnost pro svoje členská družstva.Tyto svazy zpočátku fungovaly rovněž jako peněžní a obchodní centrály svých členských družstev. Jako první družstevní centrála na našem území byla  v roce  1896  z iniciativy úvěrních družstev založena Ústřední jednota českých hospodářských společenstev v Království českém v Praze, ze které se postupně vyvinulo ústředí i pro další typy zemědělských družstev.

Vrcholným orgánem celého zemědělského družstevnictví byl od roku 1921 Centrokooperativ, což byla  celostátní zájmová družstevní organizace, jejímž účelem bylo zastupování a hájení družstevních zájmů na veřejnosti, ve styku se státem a nejvyššími články obchodní a finanční sféry, jako s Obilním úřadem, Plodinovou burzou, bankami apod. Centrokooperativ hrál roli revizního svazu vůči jednotlivým zemědělským družstevním svazům a jejich účelovým podnikům a centrálám. Koordinoval rovněž jejich součinnost v oboru obchodním, finančním a výrobním. Zároveň byla prostřednictvím  Centrokooperativu realizována mezinárodní spolupráce s obdobnými  zájmovými zemědělskými družstevními organizacemi v zahraničí. V rámci zemědělského družstevnictví pak v průběhu 20.let 20.století byly v zájmu efektivnější činnosti vedle základních ústředí ( jako byla např. Ústřední jednota českých hospodářských družstev v Praze a v Brně) zakládány obchodní centrály jako  např.. Svaz družstevního průmyslu bramborářského , Svaz sušařů čekanky a  řepy apod. a dále specializované podniky  a obchodní  centrály, jako byly například Kooperativa,  Moragro, Zemka, Selecta a jiné.

Tři typy družstev

Podle druhu činnosti  je možné tehdejší zemědělská družstva zhruba rozlišovat na družstva  s obchodním  zaměřením, zpracovatelská a provozní. Z družstev s obchodním zaměřením měla největší význam univerzál¬ní družstva nákupní a prodejní, nazývaná Hospodářská družstva skla¬dištní. Tato družstva se zpočátku  zabývala společným nákupem hospodářských potřeb hlavně hnojiv a krmiv, později rozšířila svoji činnost i na  opatřování dalších zemědělských potřeb – osiv, hnojiv, strojů, nářadí, topiva a dalších věcí pro provoz hospodářství i domácností.  Zároveň  vykupovala zemědělské plodiny a výrobky od svých členů k dalšímu společnému zpracování a zpeněžení.   Činnost skladištních družstev se velmi úspěšně rozvíjela a tato družstva se svými centrálami představovala  mohutné obchodní podniky s mnohostrannou obchodní činností. Do kategorie družstev s obchodním zaměřením pak dále patřila  specializovaná družstva prodejní např.: družstva pro zpeněžová¬ní dobytka,  vajec a drůbeže, zeleniny a dále specializovaná družstva zásobovací.

     Z družstev zpracovatelských byla nejvýznamnější družstva mlékárenská, která začala být zakládána hlavně  od roku 1900 ( i když první 3 mlékárny vznikly již v roce 1885 a to v Moravanech, Dolní Rovni u Pardubic  a Opočenské družstvo mlékařské v Pohoří), během první světové války a po válce jejich činnost  ustávala, ale od roku 1922 zásluhou iniciativy jejich ústředí - Svazu mlékařských družstev zaznamenala opět značný nárůst. Dalším rozšířeným typem byla družstva pro zpraco¬vání čekanky. První sušárna čekanky  vznikla v roce 1900 v Sánech v okrese Poděbrady. Již ve 20. letech 20.století  participovala  sušárenská družstva na celkové republikové výrobě 60% a na vývozu téměř 100% ( sušená čekanka byla  surovina pro výrobu  cikorie). Početnou skupinu také představovala družstva pro zpracování bram¬bor  a sice lihovarská, škrobárenská a sušárny brambor. První družstevní lihovar byl založen ve Stráži nad Nežárkou roku 1900 a první družstevní škrobárna   v roce 1908 v Horažďovicích. Do kategorie zpracovatelských družstev  dále patřila  družstva cukrovarnická, mlýnská,  lnářská, tkalcovská, ovocnářská, vinařská,  zelinářská, pro chov dobytka, družstevní sladovny a další.

Stroje i elektrifikace na družstevní bázi

Zajímavou  a dnes velmi málo známou kategorií tvořila družstva provozní. Z nich měla velkou důležitost  strojní družstva, která začala být zakládána po roce 1900 za účelem opatřování provozu společných strojů, jejichž zakoupení bylo pro jednotlivce velice nákladné a stroje přitom byly používané jen krátkou dobu. Většinou strojní družstva nakupovala mlátičky s různým pohonem, ale zakupovány byly také šrotovníky, žací a secí stroje, cirkulární pily, plečky, brány a další. V souvislosti s průběhem elektrifikace venkova pak tato družstva někde splynula s družstvy elektrárenskými, neboť elektrárenská družstva vedle svého hlavního poslání vybudování místní elektrárny a místního elektrického rozvodu opatřovala pro svoje členy i příslušné  stroje poháněné elektřinou.

Téměř nikdo již neví, že elektrifikace venkova byla v Čechách prováděna družstevně. Od zakládání původních malých elektráren pro zásobování elektřinou  jedné či dvou obcí se postupně přešlo na zřizování elektráren zásobujících celý správní okres, jako byly např. Družstevní elektrárna a mlýn ve Veselí n.Lužnicí , nebo Družstevní podniky elektrárenské v Dražicích nad Jizerou. Tato elektrárenská družstva   se postupně začala měnit z původních výrobních na Družstva pro rozvod elektrické energie. Mezi družstva provozní můžeme dále zařadit  např. družstva  meliorační a vodovodní, lesní, družstevní prádelny a jiné.

Paleta zemědělských družstev však byla podstatně širší než je naznačeno v tomto krátkém příspěvku. Jejich činnost však byla násilně přerušena a  státem zlikvidována po roce 1948   - bez ohledu na jejich členy, bez respektování jejich majetku.
.
Také  zemědělské  družstevnictví  se  po  skončení 2.světové války intenzivně zapojilo  do obnovy hospodářství. Odpovědně plnilo   svoje  povinnosti   jak  vůči   členům,  tak   vůči obyvatelstvu,  a to bez ohledu  na nedostatek potřebné organizační  výstavby a  přes komplikované  řízení národního hospodářství.

Zásadní zlom – nedemokratická socializace družstevnictví pro roce 1948

Politický vývoj po  únoru 1948 přinesl„linii socialistické  přestavby   zemědělství".  Znamenala  začátek nedemokratického postupu státních a stranických orgánů proti zemědělským  družstvům. V  roce 1949  bylo zákonem stanoveno vytvoření nového  typu výrobních zemědělských  družstev tzv. Jednotných  zemědělských družstev.  Tato Jednotná zemědělská družstva  byla převedena  do řídící  kompetence ministerstva zemědělství   a  nikdy   si  nevytvořila   vlastní  svazovou strukturu.  V  roce  1952  byla  zestátněna,  či likvidována všechna zemědělská  družstva  existující  zde z předchozího období.

Zemědělského družstevnictví v  novém pojetí, tedy ve formě  družstev  společné  výroby,  bylo  zneužito k násilné socializaci   soukromých   zemědělců.   Počátky  hospodaření v družstvech, zakládaných pod politickým  tlakem a za pomoci perzekucí, byly velmi těžké  a odměny za "pracovní jednotky" na hranici bídy.  Demokratické principy nebyly respektovány, členská práva potlačována. Nařízenými organizačními úpravami se    rozešly    cesty    zemědělského    a   nezemědělského družstevnictví,  což  bylo  později  potvrzeno  i  rozdílnou družstevní legislativou.

V místech  však existovala i nadále neformální  družstevní spolupráce,  zejména mezi  jednotnými zemědělskými družstvy  a spotřebními družstvy.  Pro jednotná zemědělská družstva  platil direktivně plánovací  systém jak v oblasti výroby, tak v oblasti státního výkupu zemědělských produktů.  Teprve  od  poloviny  60.let  se situace postupně měnila. Jednotná    zemědělská   družstva    získávala   více samostatnosti  a větší  podnikatelský prostor.  

Po roce 1969 však pod vlivem státních a stranických orgánů začala vítězit v zemědělském  družstevnictví "gigantomanie",  která měla za následek  podstatné zvýšení  nákladů na  výrobu. V ohromných zemědělských družstevních komplexech se vytrácely družstevní vztahy  a docházelo  k odcizení  mezi lidmi  stejně jako  ve velkých státních  podnicích. I když  zásobování obyvatelstva potravinami domácího  původu bylo poměrně  dobré, dosahovali se  ho při  vysokých nákladech  a stát  byl nucen každoročně dotovat maloobchodní ceny potravin stále vyššími částkami.

Vývoj po obnově demokracie v roce 1989

Po listopadu 1989 nastaly velké  změny i v zemědělském družstevnictví. V květnu 1990 byl vydán nový zákon o zemědělském  družstevnictví, který přinesl zásadní změny do systému zemědělských družstev. V roce 1993 byl založen Českomoravský svaz zemědělských družstev, později přejmenovaný na Svaz zemědělských družstev a společností, dnes Zemědělský svaz ČR. Od roku 1997 je zemědělské družstevnictví členem Družstevní Asociace ČR, která je reprezentantem družstevnictví v České republice.

(Více informací na www.zscr.cz )