Téma Domov,Politika

Jeden ze začátků sociální demokracie aneb zpátky na zemi

Výlet sociální demokracie v Kuřimi do kuřimské Hory - 1910 - archiv města Kuřimi

Sociální demokracie v Kuřimi byla mezi světovými válkami nejsilnější tamní politickou stranou, na niž byla navázána i intenzívní kulturní a sportovní činnost (Dělnická tělovýchovná jednota, DTJ). Její pozice vzešla z drobné a usilovné politické práce jejích zakladatelů. Prvních 45 členů vstoupivších v prvních dvou letech bylo těchto profesí: zedník, dělník (pivovarský, zemědělský, železniční), zámečník, obuvník, bednář, strojník, stolař, čalouník, natěrač, klempíř, tesař, číšník, kamnář, kominář a dva rolníci. Stranické oslovení bylo původně „soudruh“ (zkratka s.).

Výpisky, včetně těch účetních, pořídil Karel Mrkos, syn jednoho ze zakládajících členů sociální demokracie v Kuřimi, po první světové válce člen mladých sociálních demokratů a v roce 1921 se svým otcem spoluzakladatel Komunistické strany Československa v Kuřimi. Jeho zápisky z historie soc.-dem. strany ukazují jednak zajímavé skutečnosti – třeba kolik stál korespondenční lístek, arch papíru, vybubnování schůze, dieta na stranickou konferenci v okolí, hudebníci na lidovou slavnost, či kolik vydělala nebo doplatila strana na pořádání zábav či hodů. Setkáme se tu se jmény význačných novinářů a pozdějších významných československých sociálnědemokratických politiků Jana Filipínského a Vlastimila Tusara v době, kdy byli součástí denní politické práce svého regionu (Brna a Země moravské). Ze stručných zápisků se dozvídáme, kdy se v Kuřimi konal první tábor lidu, kdy 1. máj, jak se bojovalo o zvýšení mezd dělníků na velkostatku (který patřil městu Brnu) či o právo nejchudších obyvatel chodit na klest do obecního lesa v kopci Zlobice.

Založení a činnost sociální demokracie v Kuřimi

Pozn. red.: Ponechali jsme v drtivé většině zápisy v původní podobě s nedokonalostmi pravopisnými i gramatickými.

Pobočná organizace sociální demokracie založena 26. června 1904 za předsednictví s. Frant. Jurky z Drásova a s. Aloise Kloudy z Drásova jako zapisovatele schůze.

Do prvního výkonného výboru zvoleni

s. Vlček Petr, důvěrník

s. Rašovský Martin, pokladník

s. Škrob František, svolavatel

a čtyři další členové.

Přihlásilo se a zúčastnilo se této schůze 30 členů. Do konce roku bylo pořádáno více schůzí důvěrných i veřejných. Bylo též zasáhnuto do obecních voleb a velkou většinou hlasů byl vyhrán boj o III-tí sbor.

Pokladní zpráva schází.


Rok 1905

Roku 1905 počet členů vzrostl na 45 členů.

Pořádáno více schůzí důvěrných i veřejných.

Pokladní zpráva schází.


Rok 1906

Počet členstva vzrostl na 61 členy.

I. V roce 1906 pořádán první tábor lidu, k jehož pořádání obecní zastupitelstvo nechtělo propůjčit místo. Až na protest soudruhů toto místo povolili.

II. Bylo přikročeno k organizování zemědělského dělnictva. Podniknuta akce za zvýšení mezd. Zahájena stávka na velkostatku, vinou stávkokazů, hlavně žen, nebyla úspěšná. Docíleno jen zvýšení mzdy o 1 korunu týdně.

III. Organizace se zúčastnila zemských voleb.

Při prvních volbách obdrželi:

s. Filipínský 128 hlasů

Adamíra 87 hlasů

Navrátil 6 hlasů.

Při užší volbě soc. dem. Filipínský 237 hlasů a byl zvolen.

Klerikál Navrátil 13 hlasů

(Pozn: Jan Filipínský, (1859 Židenice u Brna – 1936 Brno), politik a novinář. Původním povoláním tkadlec. Od 1875 činný v českém sociálně demokratickém hnutí na Brněnsku. Od počátku 20. století vedoucí činitel Českoslovanské sociálně demokratické strany na Moravě; 1906–18 poslanec moravského zemského sněmu, 1907–18 poslanec rakouské říšské rady. Od 1918 do své smrti člen představenstva Čs. sociálně demokratické strany dělnické; 1918–20 člen Revolučního národního shromáždění, od 1920 senátor.)

V pokladně zbylo na rok 1907: 57 zl. 56 kr. (pozn.: zlatých a krejcarů)


Rok 1907

Schůze: 11 důvěrných, 10 výborových, 3 voličské, 4 veřejné, 1 tábor lidu.

Ponejprv se slavil 1. máj jako svátek práce.

Organisace se svými delegáty zúčastnila konferencí okresních, 1 krajské a 1 zemské .

V roce 1907 se konaly volby do říšského sněmu. Dostali:

s. Filipínský 199 hlasů

lid. Balák 135 hlasů

klerikál Černoušek 5 hlasů

nár.soc. Šlesinger 0 hlasů

Užší volby:

soc.dem Filipínský 286 hlasů

klerikál Černoušek 38 hlasů

Obecní volby:

Soc. dem 66 hlasů, oposiční strana 86 hlasů, ale nepoctivým způsobem. Podán rekurs (pozn.: opravný prostředek). Přičiněním obecních tatíků byl soudr. Vlček Petr po dva dny vězněn. Byl učiněn krok k organisaci mládeže.

Příjem 1907

(pozn. k užívané měně: Do měnové reformy 2. srpna 1892 se používal jako měna zlatý, jehož setinou byl krejcar. Koruna (jejíž setinou byl halíř) vycházela ze zlatého v poměru 1 zlatý = 2 koruny. V oběhu však zlatky a krejcary zůstaly ještě několik let, a to i po r. 1900. Proto autor výpisků z účetnictví užívá obojí měnu).

(pozn.: datum / transakce /                                   / zl. / kr.)

-- Přenos z roku 1906                                             57    56

12/1      čistý výnos z plesu                                    25      6

10/2      vybráno při ostatkové zábavě                   30     45

?           výtěžek z výletu                                         30     68

             za karafiáty                                                 1     50

             na příspěvcích vybráno                             55     10

                                                               celkem     200   35

                                                               tj. korun   400   70 h


Vydání 1907 (výběr)

(datum / kusů / transakce                                 / korun/ hal.)

3/2               Dar na průmyslovou školu                  20      -

4/2    20       Legitimací                                             -      40

  „        5       korespondenčních lístků                      -       25

  „        4       archy papíru                                         -        8

10/2            cedulka                                                10      10

   „               vydání hudebníkům                              32        -

   „               1/2 hl piva                                             10        -

   „       2      večeře pro hudebníky                            6      40

   „               cestovné s. Filipinskému                        2      40

   „                žádost na schůzi                                   1        ?

   „                bubnování ohledně schůze                   1        -

24/ 2            s. Škrobovi dieta na konferenci do Lažan 3    -

   „                poplatek za uložení 60 zl na knížku          -   32

16/3             na volební fond ze zábavy                       2     40

   „               daň straně za 45 členů za 3 měsíce       18     90

24/3      1     zákonník                                                  1      40

   „     200     pozvánek ku důvěrné schůzi                    -      40

25/3             Cestovné do Tišnova s. Vlček                  1      40

1/5               oznámení schůze Vlček                           1      34

   „                hudebníkům                                              8       -

23/5             za telegram z voleb                                   -       89

5/7               žádost o povolení táboru lidu Vlček          1      14

7/7               bubnování na tábor lidu                             1        -

7/7               dieta s. Tusarovi                                        2        -

(pozn.: Vlastimil Tusar (1880 –1924) – významný sociálnědemokratický politik, redaktor brněnské Rovnosti 1903–1911, od r. 1900 se politicky angažoval, stal se poslancem říšského parlamentu, po vzniku Československa i poslancem Národního shromáždění a druhým ministerským předsedou)

8/7                daň straně za 45 členů za II.čtvrtletí        18     90

7/8                s. Prudké dáno místo věnce                      8       -

15/9              dieta s.Štěpaníkovi                                    2       -

15/9              doplatek na zábavu na hodech                 1      98

3/10      5      archů papíru                                              -      10

   „        4       korespondenční lístky                                -      20

   „                 žádost o povolení schůze                          1      12

   „                 bubnování na schůzi                                  1       -

20/10            Organisace mládeže na časopisy              1     92

10/11            Vlček P. na volební výdaje                          1     60

   „                 žádost o zastoupení do volební komise     -      12

   „                 žádost na schůzi                                        1       -

20/11    10     archů papíru na volební lístky                    -      20

   „                 doplatek na hody                                        7      38

   „                  příspěvek organisaci mládeže na listopad  4    63

24/12             Vlček P. cestovné do Brna – rekurs proti volbám   6     -

   „                  org. mládeže – na prosinec                        3     28

   „                  Poláčkům na pivo o volbách                      10     -


1908

(pozn: čerpáme pouze z výpisků o činnosti)

Na schůzi 6. ledna usneseno opustit dosavadní spolkovou místnost v hostinci u Poláčků pro velké provokace hostinského a také proto, že již tato místnost pro růst počtu členstva nevyhovuje. Nově zvolený výbor vyhledal místnost u hostinského p. Dvořáčka a za dohody, že p. Dvořáček bude odebírati do hostince Rovnost, která bude hrazena z polovice politickou organizací soc. dem.

Pol.org. zasáhla také do soudních sporů.

Brzy zjara dala slavná obecní rada vyhlášku a zákaz, že nesmí nikdo chodit do Zlobice (pozn: kopec s obecním lesem) na list (klest) pod pokutou 5 K. Tento zákaz překročilo 12 chudých žen, na které bylo u okresního soudu podání pro přestupek a krádež. Slavný okresní soud řízen mrtvou literou zákona ženy tyto odsoudil na 2 dny vězení. Ženy tento trest nepřijaly a odvolaly se k zemskému soudu v Brně. Pol. org. se ujala těchto žen a vzala tento spor do své režie.

Předána tato záležitost Dr. Čechovi, kterému se podařilo soud přesvědčit o nevině žen a proto byly osvobozeny. Výlohy 60 K zaplatila organizace. Na to byla svolána veřejná schůze na 8 hod večer do hostince u Dvořáčků s tímto programem: „Pronásledování domkařů obecním zastupitelstvem. Referent s. Filipínský.“ (pozn: domkaři byli nejchudší vrstvou obyvatel, nevlastnili žádné pozemky).

Po schůzi předána tato celá záležitost s.Filipínskému, aby u zemského výboru vyšetřil, komu Zlobice patří a kdo má z ní mít užitek a patřičné informace sdělil pol. organizaci soc. dem. v Kuřimi. (…)

13. září konána veřejná schůze lidu s programem „Význam a založení mateřské školky“. Poreferoval člen okresní školní rady s. Vlastimil Tusar. Na této schůzi zvolen výbor, který tuto otázku měl tlumočit u obecního výboru, by tyto snahy podporoval. Z pol.org. byli do této delegaci navrženi Vlček Petr a Škrob Fr.

Na schůzi 25. října schváleno zřídit malou knihovnu. Na nákup knih schválen obnos 140 K. Zřízením knihovny pověřeni s. Votava Kašpar, Škrob Fr., Rašovský M. a Filka Fr.

Politika jako součást každodenního života

V dalších letech pokračoval zápas o užívání lesa Zlobice, které obecní výbor složený převážně z rolníků chtěl omezit. Spory stoupaly až k říšskému ministerstvu vnitra do Vídně. Byly pořádány osvětové přednášky, např. „Politická situace a události na Balkáně“ (pozn.: v předvečer vypuknutí první světové války!) nebo „Postavení ženy v dnešní společnosti“. V roce 1911 uspěla soc. dem. spolu s živnostníky v obecních volbách a získali dohromady 3 místa v obecním výboru. Mezi nimi byl Eduard Vitula, pozdější dlouholetý úspěšný starosta Kuřimi. Ten se také o něco později dostal jako zástupce strany do Občanské záložny v Kuřimi, což byla důležitá a v určitých ohledech i strategická instituce. Poskytnutím půjčky mohla lecjaký podnik podpořit, neposkytnutím ztížit (to se stalo po odštěpení komunistů od sociální demokracie v roce 1921 - záložna, ovládaná sociálními demokraty, odmítla poskytnout půjčku na stavbu Dělnického domu).

Zveřejňováním těchto historických záznamů se vracím do dob, v nichž politické úkoly povstávaly bezprostředně z každodenního života, který nedosahoval obecně takových standardů jako dnes. Je dobré si uvědomit, že mnohé z toho, co dnes považujeme – my běžní, nepříliš majetní, občané – za normální, tedy jistou úroveň sociálního zabezpečení, dostupný vzdělávací a zdravotní systém, tehdy bylo v plenkách či vůbec neexistovalo. Je zásluhou právě sociální demokracie, že dokázala vnést do organismu státu sociální aspekty a vyvažovat jiné – třeba čistě tržní a nacionalistické tendence.

Dnešní situace je jistě lepší (životní úroveň), ale v lecčem komplikovanější, protože nepřehlednější. Při kritickém zamyšlení naskočí celá řada důležitých otázek: Kam mnohé kroky naší společnosti, která má k dispozici mohutné prostředky technologické a ekonomické, vlastně směřují? Do jaké míry je jednotlivý člověk v těchto trendech loutkou či odpovědným – tedy hůře i manipulovatelným – občanem? A nakonec: Která strana je dnes ve vztahu k chudší a střední třídě, k těm, kteří jsou ve společensky méně výhodném či zcela nevýhodném postavení, nejautentičtěji angažovaná? Může být, že je to opět sociální demokracie, ale není to jaksi zjevné…