Literární ukázka Věda,Kultura

Počteníčko: Přispěje-li uvážlivý rozum…

Rytina astrologa z knihy Roberta Fludda Utriusque Cosmi Historia. Repro Bridgeman Images

Ukázky z astrologické předpovědi na rok 1455, kterou sestavil profesor Karlovy univerzity Martin z Lenčice pro Oldřicha z Rožmberka.

 

Hvězdy působí na tyto pozemské věci na pokyn boží a způsobují v sublunárním světě změny a události všeobecné i dílčí podle různého postavení a rozličných seskupení sedmi planet a stálic. Řečený rok obsahuje tři velké události: za prvé opozici Saturna s Jupiterem, která má velký věštecký význam, za druhé zatmění Měsíce ve Štíru, za třetí konjunkci Saturna a Marta, rovněž ve Štíru. A tyto tři velké události se svým působením připojují ke kořenu velké konjunkce, k níž došlo léta páně 1425 na dvacátém sedmém stupni Štíra a která ohlašovala, že povstane nová sekta v Čechách a rozmach moci Turků; a dodnes bude působit mnohé nepříjemnosti, protože její věštecký význam se vztahuje na padesát sedm let. A svrchu uvedené tři velké události se opakují ve Štíru, který je znamením veškeré falše a skrýší všech jedovatostí a je domem Marta. Není tudíž možno přejít takový úkaz bez veliké obezřelosti. Především se tedy praví, že vládcem letošního roku je Saturn…

Stav národa se poznává podle ascendentu,* podle jeho vládce, podle vládce roku a podle Měsíce. Je jasné, že ascendentním znamením je konec Vah s celým Štírem, a v tomto ascendentním znamení stojí Saturn, který ohlašuje osudy starých a zbožných boháčů, sedláků, starců a židů. A ten Saturn, pravím, protože je na tom místě oslaben zpětným pohybem, ohlašuje tělesné neduhy a životní obtíže řečených lidí. Také Měsíc ve svém běhu připadne do šestého domu, což je dům smrti. Po opozici se svým působením připojí k Saturnu, který je nepříznivý, a ohlašuje tedy obtíže v životě řečených osob. Podobně vládce ascendentu, totiž Mars, jsa v souhvězdí lidské podoby, totiž v Blížencích, spadá při svém oběhu do osmého domu, jenž jest domem smrti. Ohlašuje tedy náhlou smrt mnohých osob, rušitele cest a ty, kteří prolévají krev. Také sám Mars se spojuje s Venuší ve čtvrtém aspektu a ohlašuje, že prostý lid bude zneužívat žen proti zákonu, že muži budou jati touhou po ženách a že tato touha pro spojení s Martem bude neřestná a hanebná. Saturn v ascendentním znamení ukazuje na obtíže v obchodech. A bude mnoho zápletek a trestů, které pocítí lid; jeho pánové budou mu činit příkoří při vybírání daní. Kvůli Martu bude mnoho přetvářky v dodržování daného slova i zákona. Mars v osmém domu ohlašuje pro tento rok mnoho špatnosti.

Ať se však Vaše Urozenost nedomnívá, že se vše, co bylo řečeno o postavení obecného lidu, o postavení krále, o moru a o válkách, stane v Českém království, ale ať Vaše Milost rozumí věci tak, jak je řečeno dále. Štír je znamení severní, jež podle své přirozenosti má vliv na severní oblasti a na vše, co je za sedmi pásmy země. A podobně Saturn je planetou sedmého zemského pásma. Proto Quido v knize oběhů říká: Saturnus ovládá sedmé pásmo a vše, co sídlí vně pásem, jako je část Čech, Polsko, Prusko, Norsko, Dánsko a jiné země. To je zřejmé, protože tyto země mají drsné povětří pro pomalost a temnost Saturnovu. A obyvatelé těchto zemí mají skrovné znalosti a rozum, jsou zapomnětliví a nevládne jimi zbožnost. Na jejich povahu má vliv i Měsíc, k čemuž ukazuje jejich nestálost. Item Štír v rozdělení znamení ovládá končiny Arabů a Saldanů.** Item Jupiter podle Římanů se vztahuje ke čtvrtému zemskému pásmu, v němž je ostrov Rhodos – pevnost křesťanů. Podle Quidona se Jupiteru připisuje páté a šesté zemské pásmo, v němž žijí Italové. Item Býk, v němž se v letošním roce dostává Jupiter do nepříznivého postavení, je znamení konjunkce Saturna a Jupitera v době povýšení Českého království. Praví se, když je takové postavení na nebi, že nastanou války a uvedené události již dříve vypočtené v odlehlejších zemích, v Turecku a Tatarsku, v Uhrách, Rakousku, Polsku, Rusku, Bavorsku, a zasáhnou až po Anglii, a to obzvláště v těch částech, které jsou blízko vod. A protože Slunce je nepříznivě ovlivněno, neboť je v šestém domu,*** znamená to, že křesťané budou bojovat mezi sebou, a to zejména ti, kteří sousedí se sedmým pásmem zemským a s jeho částmi. Item protože zatmění Měsíce letošního roku připadlo do devátého domu, ohlašuje to, že se církev římská nevyvaruje válek a těžkostí. Také znamení Blíženců připadlo do osmého domu a toto znamení, které je ascendentní v době povýšení Českého království, je nepříznivě ovlivněno přítomností Marta a vyznačuje morovou ránu v uvedeném království. Item protože Býk, v němž je Jupiter nepříznivě ovlivněn protilehlým postavením Saturna, byl znamením velké konjunkce v době okolo povýšení Českého království, znamená to, že České království, pokud nebude řízeno spravedlností a uvážlivým rozumem, nevystříhá se některých válečných těžkostí. Avšak to vše bude mírněno aspektem Jupitera a Venuše. Přispěje-li uvážlivý rozum, bude to zmírněno ještě více. Jestliže se však budeme obracet k Bohu s prosbami, aby tyto nebeské vlivy ráčil potlačit, pak se nepříznivá věštba buď zcela rozplyne, anebo se z ní projeví jen některá nepatrná část.


Vysvětlivky:

* Ascendent – právě vycházející část oblohy v okamžiku, který je rozhodující pro předpověď.

**obyvatel města Saldy v severní Africe

*** Astrologie počítala 12 domů. Jsou to pásma oblohy nad i pod obzorem, rozdělená od sebe kružnicemi procházejícími jižním a severním bodem na obzoru. Jednotlivé domy měly mít zvláštní vlivy, např. některý se týkal rodičů, jiný sourozenců atp.


Citováno podle knihy Jiří Grygar, Zdeněk Horský, Pavel Mayer: Vesmír. Mladá fronta, Praha, 1983