Téma Domov,Politika,Ekonomika

Co víme o českém fotovoltaickém tunelu?

Foto Tomáš Koloc.

Chybí nám fundovaná solidní práce o tom, jak a proč přesně se stovky miliard korun přesouvají do kapes tzv. solárních baronů. KN přinášejí dva dílčí přehledy včetně pokusů určit, co byl hlavní problém.


Po kratším váhání uveřejňujeme otevřený dopis Jiřího Svobody. Rozeslal ho více redakcím už dne 16. ledna 2019 a „otiskl“ ho například Ekolist. Rozhodli jsme se doplnit „několik poznámek“ psaných z poněkud odlišného stanoviska a z problematické podpory fotovoltaických elektráren v roce 2010 udělat téma tohoto čísla Kulturních novin. Jsme připraveni v příštích číslech zveřejnit vaše polemické či doplňující reakce k tomuto tématu. Nesdílíme všechny názory a podezření uvedené v dopise J. Svobody. Chceme nicméně v souladu s našimi představami o roli sdělovacích prostředků upozornit přinejmenším na skutečnost se širším společenským přesahem: autor navzdory své snaze nezískal fundované a formálně autoritativní vyjádření ke zjevně problematické úpravě ve vyhlášce č. 475/2005 Sb. (viz rámeček dole, jde o písmeno b). Výjimkou je určitá domněnka veřejného ochránce práv, totiž že „výkupní ceny musejí (při splnění technických a ekonomických parametrů stanovených prováděcím předpisem) zajišťovat návratnost investic (právě) v patnácti letech, tedy že stanovení výkupních cen zajišťujících jinou (zde rychlejší) návratnost odporuje ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) bodu 1. zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.“

Sluší se doplnit, že součástí zmíněné autorovy snahy byla i stížnost k ústavnímu soudu, který ji svým usnesením odmítl, ovšem z formálních důvodů. Podezřelá úprava v prováděcí vyhlášce nebyla zpochybněna ani při konstrukci dodatečného zdanění a obraně proti němu ze strany některých provozovatelů fotovoltaických elektráren.

Na rozdíl od Jiřího Svobody vidí Jiří Guth vinu v celém komplexu dotčených exekutivních a zákonodárných institucí, zejména v jejich nečinnosti v průběhu roku 2009. Jádro jeho textu pochází z podzimu roku 2010 (pro potřeby výuky na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity).

Úhrnem se domníváme, že víc, než by se zdálo, chybí české společnosti důkladná syntéza faktů, na níž by bylo možné identifikovat pochybení, vznášet obvinění a vposledku snad i formulovat poučení. Zkoušíme tedy svými silami k přípravě podobného díla přispět nebo k ní aspoň tímto vyzýváme.

 

§ 4 vyhlášky č. 475/2005 Sb.
Technické a ekonomické parametry při podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů výkupními cenami

(1) Předpokladem pro zajištění patnáctileté doby návratnosti investic při uplatnění podpory výkupními cenami za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů je splnění hodnot technických a ekonomických parametrů výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů, při nichž výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů za stanovených výkupních cen dosáhne

a) přiměřeného výnosu z vloženého kapitálu za dobu životnosti výroben elektřiny, který je určen průměrným váženým nákladem kapitálu, a

b) nezáporné velikosti čisté současné hodnoty toku hotovosti po zdanění za celou dobu životnosti výroben elektřiny, při využití diskontní míry ve výši průměrného váženého nákladu kapitálu.