Společnost a politika Ekonomika

Sobotiště

Známka vydaná ke 150. výročí založení Gazdovského spolku. Repro www.postoveznamky.sk

Úvěrové družstvo jako obrana před lichváři - již v roce 1845.

V krátkém časovém odstupu od vzniku družstva v Rochdale, ale zcela nezávisle na něm, byla 9. února 1845 v Sobotišti na západním Slovensku vytvořena pod názvem Spolek gazdovský (psáno spolek) - svépomocná organizace drobných řemeslníků a malých rolníků, zcela odkázaná na vlastní finanční prostředky a spravovaná těmi,kteří ji založili, a kterým sloužila a pomáhala. Účelem tohoto v podstatě úvěrního a spořitelního družstva bylo učit členy ekonomické svépomoci a spolupráci a zlepšovat tak jejich hmotnou i duchovní úroveň. Je zajímavé, že již při zakládání spolku byla stanovena i doba jeho trvání, a to na 6 let. Členství ve spolku bylo zásadně dobrovolné a členové se museli zavázat, že budou žít mravně, řádně hospodařit, zachovávat stanovy a pravidelně ukládat na vkladní knížku stanovenou částku. Zvláštností bylo, že půjčky na 6% úrok byly poskytovány i nečlenům. Tato skutečnost znamenala významnou pomoc nejchudším zájemcům, kteří přístupný úvěr nejvíce potřebovali, ale stát členy spolku se nemohli, protože by neměli z čeho platit pravidelné vklady. Splátky byly odevzdávány čtvrtletně. Gazdovský spolek měl v prvním roce své existence 60 členů, a to byl i maximální dosažený počet členů po dobu jeho šestileté působnosti. V době svého rozkvětu disponoval částkou 600 zlatých. Představenstvo spolku tvořili předseda, pokladník a dva účetní. Svoje funkce vykonávali bez odměny a ručili svým majetkem za řádné hospodaření. Každoroční veřejná schůze všech členů schvalovala roční výkazy a volila nové představenstvo. Po celou dobu byl předsedou spolku jeho zakladatel Samuel Jurkovič. Závěrečné zprávy spolku musely být, podle stávající legislativy, předkládány i místnímu politickému úřadu.

Velmi svérázně bylo slaveno výročí založení spolku. Každý člen při této příležitosti vysadil dva ovocné stromky, nebo dvě lípy. Tato činnost plynula přímo ze stanov spolku, ve kterých se ukládala každému členovi povinnost vysadit do roka dva ovocné stromky, nebo lipky, a pečovat o ně. Na základě toho také vznikl v okolí Sobotiště krásný lipový háj.

V revolučním roce 1848 byla činnost Gazdovského spolku krátkodobě přerušena, v roce 1849 byla sice opět oživena, ale v souvislosti s politickou a hospodářskou situací doby aktivita spolku upadala. Po uplynutí stanovených 6 let, v roce 1851, po vyinkasovní všech pohledávek a vyplacení podílů členům i s úroky, byla činnost spolku ukončena. Stalo se tak podle stanov i z rozhodnutí členů.

Podle sobotišťského vzoru se však zrodila ve velmi krátké době řada podobných spolků v blízkém i vzdálenějším okolí - ještě v roce 1845 ve Vrbovcích, v roce 1846 v Myjavě, Brezové pod Bradlom, Mošovcích, Blatnici, Važci, Brezně,Tisovcích a v dalších místech.

Iniciátorem Gazdovského spolku a autorem jeho stanov byl Samuel Jurkovič. Osobnost, která myšlením a jednáním o mnoho desetiletí předstihla svoji dobu. Jurkovičova činnost byla mnohostranná - zasahovala do politiky, hospodářství, kultury, vzdělávání, vlastně i do ekologie.

Narodil se v Brezové pod Bradlom 9. února 1796. Po ukončení středoškolských studií zamýšlel původně jít studovat teologii,ale nakonec se stal učitelem a notářem v Novém Městě nad Váhom. Od roku 1833 začal působit v malém městečku na západním Slovensku, v Sobotišti.

Obyvatelé městečka se v té době živili převážně zemědělstvím. 40. léta 19. století byla v této oblasti krutá, poznamenaná neúrodou a hladomorem. Samuel Jurkovič, který se živě zajímal o život prostého lidu a velmi citlivě vnímal jeho hospodářskou i duchovní bídu, se ze všech sil snažil pomáhat a přispět ke zlepšení těžkých podmínek. Věřil, že zvýšení duchovní a kulturní úrovně přispěje i ke zlepšení

hospodářských poměrů,proto založil v Sobotišti při škole veřejnou

knihovnu, čtenářský kroužek a v roce 1841 i ochotnický divadelní spolek pod názvem „Slovenské národné divadlo Nitranské v Sobotišti“.(Toto divadlo se později stalo vzorem pro slovenské ochotnické divadelnictví. Někteří pamětníci si možná vzpomenou na starší slovenský televizní seriál o herečce Aničce Jurkovičové, dceři Samuela Jurkoviče.)

Výsledkem Jurkovičova úsilí o zlepšení hospodářských poměrů chudého lidu bylo založení Gazdovského spolku.

S. Jurkovič jistě znal soudobou družstevní literaturu ze západních evropských zemí, ale tam v této době vznikala převážně družstva spotřební či výrobní. Myšlenka na svépomoc a spolupráci v oblasti úvěru byla teprve v počátcích. Jurkovič tedy vytvořil model svého družstva zcela sám bez jakéhokoliv vzoru. Vyšel přitom z hlavní potřeby tehdejšího slovenského rolníka – získat přístupný úvěr s přijatelným úrokem a vymanit se tak ze jha ničivého lichvářství. S několika dalšími nadšenci vytvořil první družstevní organizaci v oblasti úvěru. Tím se zapsal nezapomenutelně na stránky dějin světového družstevnictví.