Společnost a politika Domov

Ozvěte se – pokud vám záleží na životním prostředí

Foto Tomáš Koloc.

Veřejnost se může vyjádřit k návrhu nové Státní politiky životního prostředí. Ta je koncipována pro roky 2020 až 2030, s výhledem do roku 2050. Termín pro zaslání podnětů Ministerstvu životního prostředí je 31. července 2020.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravuje dokument Státní politika životního prostředí 2030, s výhledem do roku 2050 (SPŽP 2030). Začalo s tím už v loňském roce – tehdy o sběru podnětů od veřejnosti informovaly i Kulturní noviny. MŽP pak sestavilo a zveřejnilo jednoduchý souhrn a statistiku obdržených podnětů. Teď už je na světě celý text, který posléze stanoví směřování a hlavní cíle pro další dekádu v ochraně životního prostředí ČR. Ministerstvo sbírá připomínky veřejnosti k prvnímu návrhu. Podle nich bude text dále upraven a potom ho obvyklým postupem budou připomínkovat napřed ostatní ministerstva a další instituce a jeho další verzi nakonec projedná a schválí vláda.

Nová SPŽP 2030 navazuje na dosavadní úsilí o zlepšení stavu životního prostředí v ČR se zohledněním aktuálních trendů a výzev rámovaných probíhající klimatickou změnou. Dokument je tematicky členěn do třech souhrnných oblastí:

  • životní prostředí a zdraví,
  • nízkouhlíkové a oběhové hospodářství,
  • příroda a krajina.

Tyto oblasti zahrnují dohromady 10 témat: Voda, Ovzduší, Rizikové látky, Hluk a světelné znečištění, Mimořádné události, Sídla, Přechod na nízkouhlíkové hospodářství, Přechod na oběhové hospodářství, Ekologicky funkční krajina a Zachování biodiverzity a přírodních a krajinných hodnot. Pro každé téma je formulován jeden strategický cíl dále členěný do specifických cílů s výčtem typových opatření, odpovědných ministerstev apod. Popis ekonomických, dobrovolných a dalších nástrojů nezbytných pro dosažení cílů SPŽP je zařazen v části Průřezové nástroje. Můžete samozřejmě namítat, co v dokumentu podle vás chybí, co tam naopak nepatří nebo co by se mělo změnit.

Jak zaslat podnět

Své připomínky, návrhy a doporučení můžete zaslat formou webového formuláře do 31. července 2020. Hned první otázka zní Kterou skupinu zastupujete? Nebojte se uvést, že zastupujete třeba svou rodinu, skupinu sousedů v domě nebo ve vesnici, kde máte chalupu, partu z rekreačního sportování a podobně. Bude pak jasné, že názor je o něco silnější, než když ho napíše občan – jednotlivec. Dále je prostor pro obecné připomínky ke struktuře, cílům, vizi, případně chybějícím tématům atd., a pak už „rubriky“ či otázky na připomínky k jednotlivým oblastem a tématům, jak jsou uvedeny výše. Informace získané z dotazníku budou sloužit jako podněty pro případné zpřesnění či doplnění Státní politiky životního prostředí 2030. Okomentovaný souhrn obdržených příspěvků a podnětů bude zveřejněn na webu MŽP v září 2020.