Dokument Zahraničí

Zastavte válečnou ekocidu v Náhorním Karabachu

Obrázek nebo fotografie#29001 Obrázek nebo fotografie#29002

Více než padesát institucí upozorňuje, že Ázerbajdžán při útoku na Náhorní Karabach používá zakázaný bílý fosfor, čímž ničí přírodu (včetně vzácného levharta perského) a poškozuje tamní životní prostředí.

Jak možná víte, 27. září 2020 vypukla mezi Arménií a Ázerbájdžánem skutečná válka o Náhorní Karabach (dále používáme arménský název Arcach). Během října sjednala tzv. Minská skupina OBS celkem čtyři příměří, která ale byla pokaždé porušena. Během této rozsáhlé války, nejintenzivnější od dohody o příměří z roku 1994, už bylo provedeno a zdokumentováno několik válečných zločinů, mj. stětí arménských vojáků a úmyslné útoky na civilní infrastrukturu  – obytné budovy, kostely, trhy s potravinami, školy a porodnice. Dne 30. října 2020 byla environmentální komunita Arménie, zahrnující místní, regionální, celostátní a mezinárodních organizace na ochranu životního prostředí, aktivisty ochrany přírody, vědce a občanské iniciativy, šokována dalším katastrofickým válečným zločinem, tentokrát proti přírodním a životodárným ekosystémům Arcachu.

Podle důvěryhodných zpráv a údajů, které shromáždil arménský ombudsman Arman Tatojan, ázerbájdžánské vojenské síly použily v přírodních lesních porostech Arcachu munici s tzv. bílým fosforem. To je hrubé porušení mezinárodního humanitárního práva, principů zvykového práva, Ženevské úmluvy, Úmluvy o chemických zbraních, Úmluvy o zákazu vojenského nebo jiného nepřátelského používání technik modifikace prostředí, jakož i ustanovení dalších úmluv a dokumentů OSN. Jak dokazují videozáznamy (zde je druhý), tyto zbraně jsou používány ve snaze vypálit lesy, kde se civilisté ukrývají před útoky Ázerbájdžánu. Probíhající rozsáhlá válka vážně ohrožuje biologickou rozmanitost regionu, který je považován za jedno ze světových ohnisek (hotspotů) biologické rozmanitosti. Tato oblast je známá vysokou mírou endemismu; je domovem více než 6000 druhů rostlin, 153 druhů savců, 400 druhů ptáků a dalších živých organismů. Stovky rostlinných a živočišných druhů vyskytujících se v Arcachu jsou uvedeny jak v místní Červené knize, tak v Červeném seznamu IUCN ohrožených druhů na globální úrovni. Mezi nimi je kriticky ohrožený levhart perský, což je vzácný a ubývající (pod-)druh s klesajícím počtem (kolem 1 000 kusů v celém areálu výskytu, pozn. red. KN) chráněný na regionální a globální úrovni. Je o něm známo, že migruje přes Mravský hřeben z Ázerbajdžánu přes Arcach a samotnou Arménii směrem k íránským hranicím a naopak. Arménie a Arcach jsou navíc známé svými pralesovitými porosty, které patří k nejvíce biologicky rozmanitým lesům v regionu. Nejen, že tyto lesy hrají důležitou roli při zachování příznivých podmínek pro udržitelný rozvoj, ale závisí na nich i živobytí místních obyvatel. Tradiční znalosti související s lesy nashromážděné po tisíce let úzce souvisí s kulturami obyvatel Arcachu. Používání munice z bílého fosforu ázerbájdžánskými silami v těchto lesích nejenže zničí cenné ekosystémy a stanoviště a ohrožené druhy vystavuje riziku vyhynutí, ale také znečišťuje řeky a podzemní vody, což se v důsledku stane na mnoho let hlavní hrozbou regionálního rozsahu pro přírodu a všechny lidi tam žijící. Proto žádáme světové společenství ochránců přírody o podporu, která by pomohla zastavit používání munice z bílého fosforu dříve, než způsobí ekologickou katastrofu a regionální ekocidu. Používání této munice z bílého fosforu je v rozporu s ustanoveními mnoha úmluv o životním prostředí včetně Bernské úmluvy a Nagojského protokolu k úmluvám z Helsinek a z Rotterdamu, které podepsaly i vlády Arménie a Ázerbájdžánu. Přestože 98 % světové populace žije pod ochranou Úmluvy o chemických zbraních, její ustanovení nejsou bohužel použitelná pro etnické Armény žijící v Arcachu. Pokračující vývoj nadále ohrožuje všechny formy života v tomto regionu, a proto žádáme environmentální organizace a instituce, aby:

  • napsaly svým partnerským organizacím a zveřejnily svými prostředky, že jsou znepokojeny probíhajícím a hrozícím ničením životního prostředí v Arcachu a jeho okolí;
  • zvyšovaly povědomí veřejnosti o uvedených skutečnostech prostřednictvím společenských sítí a jiných informačních kanálů;
  • odsoudily postup všech ozbrojených sil, které používají zakázanou munici s bílým fosforem v lesích a dalších přírodních stanovištích, čímž ničí klíčové ekosystémy;
  • požadovaly ochranu cenných ekosystémů, populací ohrožených druhů a genetických zdrojů před ekocidou v Arcachu; a
  • požadovaly elementární morální odpovědnost i v době války a také odmítly válečné zločiny proti lidem a přírodě.

Prosím, laskavě informujte nás, níže podepsané, o akcích své organizace (předpokládáme, že je zaměřená na ochranu životního prostředí, udržitelný rozvoj, odolnost apod.) a případných dalších krocích zaměřených na vyloučení rizika ekocidy v Arcachu.

Výzvu vydalo více než padesát akademických, ochranářských, lidskoprávních a rozvojových organizací působících v Arménii, resp. v Zakavkazsku. Původní text v angličtině je dostupný například na webových stránkách arménské pobočky Transparency International.

Doporučeným kontaktním místem (viz závěrečná prosba) je arménský Svaz mladých přírodovědců, e-mail info@yba.am (předsedou je Sargis Agajan, e-mail sargis@yba.am).