Společnost a politika Domov,Ekonomika

České družstevnictví v současnosti

Obrázek nebo fotografie#27630

Po více než dvou letech se cyklus článků o historii družstevnictví s důrazem na území České republiky chýlí k závěru. Zde je stručný přehled českého družstevnictví v současné době.

Zastřešujícím orgánem českého a moravského družstevnictví je Družstevní Asociace České republiky – DA ČR, která ve své činnosti navazuje na tradice českého družstevního hnutí.

Je zájmovým sdružením právnických osob k projednávání a řešení společných družstevních záležitostí, k ochraně, podpoře a uplatňování zájmů družstev a jejich členů a k reprezentaci českého družstevnictví v zahraničí. V současné době jsou jejími členy čtyři družstevní svazy: Svaz českých a moravských bytových družstev, Svaz českých a moravských spotřebních družstev, Svaz českých a moravských výrobních družstev a Zemědělský svaz České republiky.

Družstevní Asociace ČR jakožto národní družstevní centrála reprezentuje zájmy družstevnictví vůči zákonodárné a výkonné státní moci a je dlouholetým členem Mezinárodního družstevního svazu. Představitelé Družstevní asociace a jejích členských svazů jsou členy řady mezinárodních družstevních orgánů a specializovaných sektorových organizací, kde zaujímají významná postavení.


Kontakt:
Těšnov 5, 110 01 Praha 1
ústředna: 224 805 111
tel: 222 312 494, fax: 222 319 566
e-mail: sekretariat@dacr.cz

http://www.dacr.cz

Svaz českých a moravských bytových družstev – SČMBD je zájmovým sdružením bytových družstev a společenství vlastníků jednotek s působností v celé České republice. Poskytuje svým členům odbornou metodickou pomoc a zastupuje je v jednáních s vládou, Parlamentem ČR a dalšími státními i nestátními orgány a organizacemi.


Kontakt:
Podolská 50, 147 01 Praha 4
tel: 241 087 111
e-mail: scmbd@scmbd.cz
http://www.scmbd.cz

Skupina COOP: Spotřební družstva Skupiny COOP sdružená ve Svazu českých a moravských spotřebních družstev – SČMSD se dlouhodobě řadí mezi největší maloobchodní prodejce v České republice. Díky svým výkonům se stabilně drží kolem 7. pozice na trhu. Ve své působnosti se spotřební družstva dlouhodobě soustřeďují na podporu tuzemských a regionálních výrobců a dodavatelů, čímž současně podporují i regionální zaměstnanost. Mnohá družstva jsou držiteli významných ocenění za kvalitu a realizují vlastní programy na podporu regionálních potravin.


Kontakt:
U Rajské zahrady 1912/3, 130 00 Praha 3 – Žižkov
tel: 224 106 334,
e-mail: scmsd@coop.cz
http://www.skupina.coop

Svaz českých a moravských výrobních družstev – SČMVD patří mezi největší a nejvýznamnější svazy zaměstnavatelů v České republice. Je představitelem silné skupiny výrobních družstev, zastupuje jejich zájmy při jednáních s vládou, ministerstvy, volenými zástupci v Parlamentu ČR i na úrovni místní správy a samosprávy, podporuje členská družstva širokou škálou odborných činností a služeb ve stěžejních oblastech podnikání a vytváří a prosazuje podmínky pro jejich rozvoj.


Kontakt:
Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1
tel: 224 109 311, 224 109 312
fax: 222 240 908
e-mail: predseda@scmvd.cz
http://www.scmvd.cz

Zemědělský svaz ČR – ZS ČR je sdružení zemědělských společností, zemědělských a odbytových družstev a dalších podnikatelů, jejich podnikání je zaměřeno na zemědělství. Prosazuje zájmy svých členů v oblasti zemědělské produkce a jejího odbytu. Usiluje o rozvoj zemědělství a venkova. Pomáhá svým členům v rozvoji jejich podnikatelských aktivit. Poskytuje služby, poradenský servis a vzdělávání.


Kontakt:
Hybernská 1613/ 38, 110 00 Praha 1
tel: 226 211 000
e-mail: info@zscr.cz
http://www.zscr.cz

Na území České republiky však existují družstevní sdružení, která nejsou členem Družstevní Asociace, a dále zde rozvíjí činnost řada družstev, která stojí mimo Družstevní Asociaci i jiná družstevní sdružení.


Sdružení, která nejsou členy DA ČR:


Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků

ČR, z.s. – SMBD


Kontakt:
Těšnov 5,110 01 Praha 1
tel. č.: 224 805 170
tel/fax: 224 805 511
e-mail: sdruzeni@bytovadruzstva.cz
http://www.bytovadruzstva.cz

Asociace družstevních záložen ADZ


Kontakt:
Senovážné náměstí 4, 110 00 Praha 1
e-mail: prezidium@asociacedz.cz
http://www.asociacedz.cz
družstevní asociace české republiky 21

Základní statistické údaje k 31.12.2018

Družstva sdružená v členských svazech DA ČR

SČMBD SČMSD SČMVD ZS ČR

Počet družstev 654 47 201 343

Počet členů - 123 760 3 452 -

+154 práv. osob

Počet zaměstnanců 2 501 13 059 13 693 20 500°

(pracovníků)

Poznámka:

– není sledováno

° údaj za všechna zemědělská družstva v ČR

Družstva, která nejsou členy DA ČR


Bytová družstva Peněžní družstva Zemědělská družstva


Počet družstev 1 692++ 10 177

Počet členů 73 772+ 21 835 -

Poznámka:

– není sledováno

+ z toho nebyt. prostor 6 108

++ včetně SVJ


Volně zpracováno podle: České družstevnictví a vybrané statistické údaje za rok 2018,

Praha 2019


Dokončení příště.