Dokument Domov,Věda

Dopis ministrovi životního prostředí

Ministr životního prostředí Richard Brabec. Foto ČTK

Dne 18. února 2021 zaslal ČRV dopis ministru Richardu Brabcovi ve věci: Nesouhlasného stanoviska Českého ramsarského výboru k navrhované úpravě statutu suchého poldru Skalička v rámci aktualizací strategických dokumentů – Politika územního rozvoje ČR a Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu.

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás jménem Českého ramsarského výboru (dále jen ČRV) s žádostí o podporu a spolupráci ve věci ponechání statutu suchý poldr Skalička v rámci aktualizací strategických dokumentů, a to Politika územního rozvoje ČR a Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu.
S ohledem na závažnost vzniklé situace, tedy navrhovaných změn statutu ve využití dané lokality na „plochu pro vodní dílo Skalička“, a významného negativního dopadu tohoto návrhu na vodní režim unikátního říčního ekosystému se zachovalou dynamikou přirozených říčních procesů se Český ramsarský výbor jednomyslně usnesl na níže uvedeném stanovisku.

RNDr. Mojmír Vlašín
předseda

Stanovisko ČRV:

1) Navrhovanou změnou na „vodní dílo Skalička“ by došlo k významnému negativnímu ovlivnění splaveninového režimu na doposud zachovalých úsecích štěrkonosné řeky Bečvy, které jsou z hlediska národního i evropského pohledu součástí unikátních a jedinečných přirozených přírodních procesů říční krajiny. Zároveň by došlo výstavbou hráze přes hlavní část toku Bečvy k nežádoucí změně říčního kontinua, vzniku významné migrační bariéry pro živočichy a zásadnímu ovlivnění přírodních léčivých zdrojů v oblasti lázeňského areálu Teplice nad Bečvou. Výše uvedené negativní vlivy by vedly ke zhoršení stávajícího stavu řeky Bečvy, což je v přímém rozporu s Rámcovou směrnicí pro vodní politiku (2000/60/ES).

2) Statut „vodní dílo Skalička“ umožňuje varianty výstavby se stálým zatopením dané lokality, které budou mít významný negativní vliv na chráněné území soustavy Natura 2000, a to na evropsky významnou lokalitu a přírodní památku Hustopeče – Štěrkáč a její předměty ochrany, která se nachází přímo v zátopě záměru, na evropsky významnou lokalitu Bečva – Žebračka ležící níže po proudu a její předměty ochrany a také na stav předmětů ochrany zvláště chráněných území – Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně a národní přírodní památky Hůrka u Hranic, a v neposlední řadě i na širší zájmové území níže po toku, tedy na krasové jevy a vývěry pramenů na území Hranického krasu.

3) Ministerstvo zemědělství požaduje v rámci aktualizací výše uvedených plánovacích strategických dokumentů takovou změnu, která umožní realizaci všech typů staveb, které termín „vodní dílo“ zahrnuje, tedy i možnost vodní nádrže se stálým zatopením či víceúčelovou vodní nádrž se zadržením na Q20, což znamená pro výše popsané říční fenomény řeky Bečvy a zájmy samotné ochrany přírody a krajiny v této lokalitě degradující devastaci.

4) Varianta boční nádrže bez stálého zadržení vody (tzv. suchý poldr), která umožňuje zajistit požadovanou protipovodňovou ochranu ze strany Ministerstva zemědělství, je jediným akceptovatelným řešením z důvodu zachování unikátních korytotvorných procesů štěrkonosné řeky Bečvy, a rovněž zachování existence předmětů ochrany již zmíněných chráněných území.

Závěr:
ČRV si plně uvědomuje zajištění potřeby protipovodňové ochrany tohoto území, avšak upřednostňuje technická řešení bez stálého zadržení vody, která zde lze realizovat, a která budou minimalizovat negativní dopady narušení vodního režimu tohoto území a korytotvorných říčních procesů řeky Bečvy, tedy boční nádrž bez stálého nadržení.
Této možnosti však lze dosáhnout pouze za předpokladu, že v rámci aktualizace Politiky územního rozvoje ČR a Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu zůstane tomuto území ponechán statut „suchý poldr Skalička“.