Společnost a politika Domov,Věda

Přehrada Skalička a velevrub

Velevrub tupý a Velevrub malířský. Foto_K. Douda

Ministerstvo zemědělství se chystá zničit největší populaci velevruba tupého v Česku. Tento velevrub je silně ohrožený podle zákona a tupý je jen podle jména. Což se o úřednících ministerstva zemědělství, kteří prosazují přehradu, říci nedá. A o ministrovi už vůbec ne.

Evropská environmentální agentura dnes (8. 2. 2021) zveřejnila stanovisko, ve kterém uvádí, že průchodnost (kontinuita) řek je klíčem ke zlepšení ekologického stavu evropských vod. Strategie Evropské unie v oblasti biologické rozmanitosti si klade za cíl obnovit do roku 2030 nejméně 25.000 km volně tekoucích řek odstraněním překážek a obnovením niv a mokřadů. Jednotlivé velké bariéry, jako jsou přehrady, nebo řada malých staveb, mění přirozený tok řeky a mají záporný vliv na ryby a jiné druhy vodních organismů i na jejich stanoviště. Na základě dat, která agentura shromažďuje, lze říci, že v evropských řekách existuje více než jeden milion překážek a asi 10 % z nich je zastaralých. Bariéry v řekách představují významný vliv na přibližně 20 % evropských povrchových vod a jsou jedním z hlavních důvodů, proč řeky nedosahují dobrého ekologického stavu. Mezi opatření, která to mají zlepšit, patří odstraňování překážek (včetně přehrad), pomoc rybám s migrací a obnova transportu sedimentů. V Česku se chystá opak, nejen kanál DOL, ale i přehrady.

Podle Ministerstva zemědělství unikátní tok Bečvy má být přerušen přehradou Skalička u Teplic nad Bečvou. Řeka Bečva je poslední štěrkonosnou řekou v České republice. Výstavba přehrady bude nutit budoucího správce bagrovat a převážet štěrky pod přehradu. To ale není ekonomicky dlouhodobě udržitelné řešení! Štěrky tím naprosto ztrácejí funkci biotopu pro chráněné živočichy. Navrhovaná stavba znamená zničení evropsky unikátních lokalit. Zanikla by celá Evropsky významná lokalita (EVL) Hustopeče – Štěrkáč s unikátními lužními lesy i pravidelně zaplavované louky – jedny z posledních v nivě Bečvy. V Bečvě nad jezem v Oseku nad Bečvou byl zjištěn výskyt velevruba tupého a dalších velkých mlžů. Průzkumy ukázaly, že nejen tok, ale hlavně různé mlýnské náhony (pokud jsou dostatečně průtočné) jsou osídleny početnými populacemi velevruba. Jedná se o náhony Vsetínské Bečvy u obce Hovězí a ve Vsetíně, Bečvy v Hranicích, Strhanec u Přerova a Malou Bečvu. V některých částech hustota velevrubů dosahuje i 20 jedinců na metr čtvereční, což je v Česku ojedinělá situace. Zároveň byl zjištěn i relativně početný výskyt nejmladších věkových stadií a celkově je věková struktura populací výrazně lepší než na většině jiných lokalit.