Základní informace o družstvu z pohledu současného práva

Základní informace o družstvu z pohledu práva

Text níže je citován dle stránek www.sagit.cz (nakladatelství právnické a ekonomické literatury), z oddílu Právní poradce, jehož hesla zpracovali tito autoři: Doc. JUDr. Jiří Nesnídal, CSc., vedoucí autorského týmu; Doc. JUDr. Karel Marek, CSc.; Doc. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.; JUDr. Tomáš Pohl; JUDr. Jan Vích, CSc.

A. Družstvo a jeho principy

Družstvo je jednou z právních forem, které upravuje obchodní zákoník pro podnikání. (...) Pro všechna družstva jsou společné základní principy jejich existence, které družstva odlišují od ostatních právních forem podnikání. Patří k nim: 1. samospráva: zásada samosprávy představuje družstevní autonomii a znamená, že si členové družstva svoje záležitosti spravují sami na základě oprávnění spolurozhodovat, kontrolovat a podílet se na správě, 2. svépomoc: spojení sil všech členů družstva k podpoře jejich hospodářských zájmů, výraz společné aktivity všech členů družstva, 3. odpovědnost: majetek družstva je tvořen z majetku jeho členů, družstvo je tímto majetkem odpovědno za závazky, které převzalo, 4. družstevní demokracie: tato zásada úzce souvisí se zásadou samosprávy, konkrétně je vyjádřena principem "co hlava, to hlas" a znamená, že v centru pozornosti družstva stojí nikoli majetkový vklad, ale osoba družstevníka. V širším ohledu lze za demokratické považovat i to, že družstvo je šancí pro podnikání těch, kteří mají minimum vlastního kapitálu, 5. vzájemná podpora: zdůrazňuje, že primárním cílem družstva není dosahování zisku pro družstvo jako takové, ale pro jeho členy, přednostní je uspokojení potřeb členů. Tento rys nejvýrazněji odlišuje družstva od všech forem obchodních společností a vyjadřuje vázanost členů na družstvo, neboť např. od něho mohou obdržet ty dodávky a ty služby, které potřebují, za zvýhodněných podmínek. Družstvo představuje zvlášť vhodnou právní formu pro kooperaci drobných podnikatelských subjektů a podnikatelů-jednotlivců. Z uvedených zásad v podstatě vychází i obchodněprávní úprava. Obchodní zákoník definuje družstvo jako právnickou osobu, která sdružuje neuzavřený počet osob za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. Pojem podnikání v této definici je s ohledem na družstevní principy nutno vykládat nikoli jako maximalizaci zisku s účelem hospodářské expanze daného družstva, ale pod zorným úhlem svépomoci a vzájemné podpory jako zajištění zdroje pro krytí potřeb členů družstva. Horní hranice počtu členů není omezena, ale obchodní zákoník stanoví hranici dolní: družstvo musí mít nejméně pět členů nebo alespoň dvě právnické osoby. Na trvání družstva potom již při splnění těchto podmínek nemá vliv přistoupení dalších členů nebo zánik členství.

B. Založení družstva

Družstvo je založeno konáním ustavující schůze družstva, jestliže se na ní uchazeči o členství zaváží k členským vkladům dosahujícím stanovené částky zapisovaného základního kapitálu. Ustavující schůze družstva určuje zapisovaný základní kapitál (nejméně 50 000, - Kč), schvaluje stanovy a volí představenstvo a kontrolní komisi. Na schůzi jsou oprávněny hlasovat osoby, které podaly přihlášku do družstva. Základní členský nebo vstupní vklad musí být splacen do 15 dnů od konání ustavující schůze družstva určenému členu představenstva způsobem stanoveným členskou schůzí. Průběh ustavující schůze družstva se osvědčuje notářským zápisem, jehož přílohou je seznam členů a výše jednotlivých členských vkladů. Za své závazky pak ručí družstvo celým svým majetkem, kdežto jednotliví členové za závazky družstva neručí. Členem již fungujícího družstva se může zájemce stát po podání písemné přihlášky, schválením způsobem dle stanov (například představenstvem družstva) a složením vstupního (případně i dalšího členského) vkladu. Členský vklad lze splácet postupně. Ukončení členství a finanční vypořádání se děje způsobem dle schválených stanov družstva.

Čtěte dále Informace o členství v družstvu Kulturní noviny a o subskripci