Inspirativní osmdesátník

Obrázek nebo fotografie#12050

Analytická psychologie Carla Gustava Junga jako jeden ze základních proudů moderní psychologie se u nás mohla rozvinout až po roce 1989. Přínos jubilujícího Karla Plocka připomíná v osobní vzpomínce jeho kolega a žák.

S Karlem Plockem se dnes - v jeho osmdesáti - můžete nejsnadněji setkat v jeho překladatelském díle. Já sám ho znám i jako psychologa, učitele, zahrádkáře a vážím si jeho přátelství. Pokud s ním budete mluvit osobně a dovolí-li to okolnosti, velmi pravděpodobně budete vtaženi do nesmírně intenzivního proudu prožívání a uvažování člověka s neobyčejnou životní zkušeností. Uvidíte, s jakou naléhavostí a neodbytností se do jeho mysli i hovoru vracejí základní lidská témata, s jakým zaujetím sleduje a sděluje, co pohnulo jeho nitrem. Pro naslouchající a zvídavé lidi jsou poučná setkání s Karlem Plockem velkou inspirací. Pokud pamatuji (a znám ho od šedesátých let), vždycky patřil k lidem, kteří nemohou nesvědčit, kteří - cítí-li se osloveni - mají až nutkavou potřebu zanechat alespoň soukromou stopu, anebo ještě lépe zviditelnit, zprostředkovat ostatním to, co hýbe jejich nitrem.

K C. G. Jungovi Karel Plocek jako člověk rostl a dozrával dávno, ještě dříve, než jeho dílo začal studovat a převádět do češtiny a než později v roce 1990 inicioval založení Collegia Jungiana Brunense. Jako praktický poradenský psycholog a vysokoškolský učitel se po léta důkladně zabýval zejména vývojovou a srovnávací psychologií. Jeho vzdělání a jazykové znalosti však daleko přesahují jeho původní odbornost. Jungova analytická psychologie je nesmírně široký obor, a chce-li se mu někdo věnovat, nemívá to lehké. Jung nepsal jen práce klinické a psychoterapeutické. Rozhodne-li se někdo pustit do překladu jeho textů, nevystačí s běžnou znalostí němčiny a všeobecnou psychologickou erudicí.

Poučeně překládat Junga tedy znamená mít velmi široký vzdělanostní základ nejen psychologický, ale i jazykový, historický, literární, filosofický, religionistický. Ten Plockův je i díky jeho "sloní" paměti, ale především horoucímu zájmu a zaujetí až encyklopedicky široký. Už dávno jsem měl možnost poznat a také jsem už napsal, že Plockova životní i překladatelská filosofie je založena na daru neústupné poctivosti, lidské angažovanosti, odvaze a neuvěřitelné pracovní vytrvalosti. Konzultoval své překlady s řadou spolupracovníků, kromě mnoha jiných děl sám přeložil například soubor statí C. G. Junga Duše moderního člověka (za něj byl oceněn cenou Josefa Jungmanna) i Jungovu duchovní biografii Vzpomínky, sny a myšlenky od Aniely Jaffé (Atlantis, 1994). Spolupodílel se například na překladu vybraných citátů z díla C. G. Junga, které vyšly pod názvem Člověk a duše (Academia 1995).

Jedním ze společensky nejcennějších počinů je Plockova vytrvalá dlouholetá překladatelská a odborně redaktorská práce na souborném vydání devítidílného Výboru z díla C. G. Junga v brněnském nakladatelství Tomáše Janečka (v součinnosti s nakladatelstvím Emitos). Kvalita českých jungovských překladů, které dr. Plocek sám připravil nebo redigoval, snese ta nejpřísnější kritéria. Pokud vím, už dříve kromě němčiny překládal i z angličtiny, ruštiny, ale je mu blízká i například polština a srbochorvatština, orientuje se v latině a řečtině, mimo jiné připravil (1970) ještě jako samizdat Lidský fenomén francouzského filosofa Teilharda de Chardin.

Karel Plocek, který je čestným členem České společnosti pro analytickou psychologii, se letos v září dožil významného životního jubilea. Vedle jeho profese a překladatelské práce jej charakterizuje i hluboký vztah k Moravě a je úzce spjatý s její kulturní a duchovní tradicí. Důvěrně zná brněnskou i celou moravskou historii, pojilo jej přátelství s významnými brněnskými básníky (Klement Bochořák, Josef Suchý). Již před rokem 1989 šířil Karel Plocek své překlady v samizdatu a v opisech rozšiřoval mimo jiné i ve své době těžko dostupné básnické dílo Jana Zahradníčka. Jeho činnost měla vždy velký společenský dosah, překračuje hranice psychologie a je podnětná pro další společenskovědní disciplíny i umění.

P. S. Karle, děkujeme, gratulujeme a přejeme, aby Ti zdraví i ostatní životní okolnosti dovolily v souladu s Tvým přáním přeložit třeba i Jungovo dílo z nejobsáhlejších - Psychologické typy.